IX. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) deviateho bodu: návrhy na používanie stavebných výrobkov na výstavbu nebytových budov určených

IX. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) deviateho bodu:
návrhy na používanie stavebných výrobkov na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 h počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekročení smernej hodnoty

a) zdôvodnenie používania materiálov, ktorých aktivita presahuje smernú hodnotu
b) výsledky analýz obsahu rádionuklidov v stavebných materiáloch
c) opis technologických postupov prípravy stavebných materiálov
d) charakteristiky stavebných materiálov a spôsob ich použitia
e) údaje o množstve vyprodukovaných stavebných materiálov