IX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. i): A. na výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia a) opis a odôvodnenie činnosti

IX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. i):
A. na výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu a špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
c) použitie vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich ochranné charakteristiky,
d) skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia pri výrobe a hotových produktov,
e) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
f) monitorovací plán pracoviska,
g) havarijný plán pracoviska,
h) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
i) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
k) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
B. na distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré sa oznamujú alebo povoľujú, na dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie a na vývoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie

a) opis, charakteristiky a použitie zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b) požiadavky a podmienky na skladovanie, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
h) doklady o typovom schválení a vykonaných skúškach zdrojov,