IV. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) štvrtého bodu: návrhy na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas uvádzania do

IV. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) štvrtého bodu:
návrhy na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas uvádzania do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky

a) odôvodnenie a opis stavebnej a technologickej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu stavebnej a technologickej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie stavebnej a technologickej zmeny
e) optimalizácia radiačnej ochrany počas realizácie zmeny
f) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany počas realizácie zmeny
g) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií úspešnosti