IV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. d): na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania

IV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. d):
na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) prevádzkové predpisy,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
k) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,
l) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
m) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
n) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,