III. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. c): na pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv

III. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. c):
na pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov; na dovoz a vývoz takýchto výrobkov z krajín mimo Európskej únie

a) opis činnosti a odôvodnenie pridávania rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov alebo dovozu a vývozu takýchto výrobkov,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti, návrh maximálnej pridávanej aktivity a hmotnostnej alebo objemovej aktivity rádionuklidov, vyrábané množstvá,
c) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
d) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže osôb, ktoré budú distribuovať tieto spotrebné výrobky a predmety, liečivá a zdravotnícke výrobky, a osôb, ktoré ich budú používať,
e) spôsob odstraňovania týchto spotrebných výrobkov a predmetov a zdravotníckych výrobkov a zhodnotenie radiačnej záťaže spojenej s ich odstraňovaním,
f) systém a spôsob kontroly pridávaného množstva rádionuklidov,
g) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
h) monitorovací plán,
i) havarijný plán,
j) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
k) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia určené úradom,
l) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
n) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
p) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,