II. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) druhého bodu: návrhy na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a)

II. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) druhého bodu:
návrhy na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky

a) zhodnotenie priebehu predchádzajúcej etapy z hľadiska radiačnej ochrany a splnenia kritérií úspešnosti
b) doklady o pripravenosti na etapu a zabezpečení radiačnej ochrany počas etapy
c) prehľad zmien limitov, podmienok a požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany vyplývajúcich z predchádzajúcej etapy