II. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. b): na ťažbu a spracovanie materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a

II. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. b):
na ťažbu a spracovanie materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a ťažia sa alebo spracovávajú sa pre ich rádioaktívne, štiepne alebo množivé charakteristiky

a) opis pracoviska, technologického zariadenia, postupov ťažby alebo spracovania rudy alebo materiálov,
b) charakteristika pracovného prostredia a ťažených alebo spracovávaných materiálov,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) monitorovací plán,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy určené úradom,
g) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania,
h) zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
i) dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
j) plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,