I. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) prvého bodu: A. návrhy na umiestnenie jadrového zariadenia a) plán predprevádzkového monitorovania

I. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) prvého bodu:
A. návrhy na umiestnenie jadrového zariadenia

a) plán predprevádzkového monitorovania
b) predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia počas prevádzky zariadenia
c) hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis, 1) (pokiaľ nebolo už úradom posúdené)
d) zadávacia bezpečnostná správa podľa osobitného predpisu 1)
e) zadávacia správa o spôsobe vyraďovania podľa osobitného predpisu 1)
f) projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu podľa osobitného predpisu 1)
g) zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom podľa osobitného predpisu 1)
h) návrh hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu 1)
i) návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu 1)
B. návrhy na výstavbu jadrového zariadenia

a) predbežný program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia
b) predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
c) predbežný program predkomplexných a komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany pred jeho prevádzkou
d) predbežná bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie zákonných požiadaviek na jadrovú bezpečnosť na základe údajov, o ktorých sa uvažuje v projekte podľa osobitného predpisu 1)
e) projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu podľa osobitného predpisu 1)
f) predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu 1)
g) predbežný koncepčný plán vyraďovania podľa osobitného predpisu 1)
h) predbežný vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu 1)
i) predbežné vymedzenie hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu 1)
j) predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu 1)

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.