I. žiadosť podľa § 45 ods. 2 písm. a): A. povolenie na prevádzku jadrových zariadení a) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

I. žiadosť podľa § 45 ods. 2 písm. a):
A. povolenie na prevádzku jadrových zariadení

a) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
b) monitorovací plán,
c) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
d) prevádzkové predpisy určené úradom,
e) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,
f) zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
g) dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác,
h) dokumenty o splnení požiadaviek štátneho zdravotného dozoru uplatňovaných pri výstavbe jadrového zariadenia,
i) dokumenty o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúšok technologických alebo stavebných zariadení dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a o splnení kritérií úspešnosti, ktoré určí úrad,
j) dokumenty o zmenách a doplnkoch počas výstavby jadrového zariadenia a preukázanie, že nedošlo k zníženiu úrovne radiačnej ochrany,
k) dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
l) limity a podmienky bezpečnej prevádzky, 1)
m) predprevádzková bezpečnostná správa podľa osobitného predpisu, 1)
n) vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu, 1)
o) program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy podľa osobitného predpisu, 1)
p) program prevádzkových kontrol vybraných zariadení podľa osobitného predpisu, 1)
q) plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu, 1)
r) koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky podľa osobitného predpisu, 1)
s) vymedzenie hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu, 1)
t) vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu, 1)
B. povolenie na etapu vyraďovania jadrových zariadení

a) program etapy vyraďovania,
b) program zabezpečovania kvality radiačnej ochrany počas etapy vyraďovania jadrového zariadenia,
c) monitorovací plán,
d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e) prevádzkové predpisy určené úradom,
f) zhodnotenie predpokladaného množstva a druhu rádioaktívne kontaminovaných materiálov, ktoré sa budú uvádzať do životného prostredia, a zhodnotenie predpokladanej záťaže obyvateľov,
g) zhodnotenie množstva, druhu a aktivity vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov,
h) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
i) limity a podmienky bezpečného vyraďovania podľa osobitného predpisu, 1)
j) vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu, 1)
k) koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania podľa osobitného predpisu, 1)
l) plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania podľa osobitného predpisu, 1)
m) plán ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia podľa osobitného predpisu, 1)
n) zmeny hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu, 1)
o) zmeny veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu, 1)

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.