ČASŤ 2 A. Program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany obsahuje primerane vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu: a) ciele radiačnej ochrany,

ČASŤ 2
A. Program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany obsahuje primerane vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu:

a) ciele radiačnej ochrany,
b) štruktúru a pôsobnosť útvarov zabezpečujúcich radiačnú ochranu,
c) pôsobnosť, kompetencie a zodpovednosť pracovníkov a osôb v riadiacich funkciách vrátane povinností a oprávnení odborného zástupcu pre radiačnú ochranu,
d) systém optimalizácie radiačnej ochrany a hodnotenia radiačnej ochrany,
e) zásady regulácie osobných dávok a referenčné úrovne dávkovej záťaže pracovníkov,
f) režim v kontrolovanom pásme a systém kontroly vynášaných predmetov, materiálov a zariadení z kontrolovaného pásma,
g) zásady používania ochranných pracovných prostriedkov, ich charakteristiky a systém ich prideľovania,
h) zásady pre organizáciu práce v riziku ožiarenia,
i) zásady pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,
j) zásady pre ochranu životného prostredia a hodnotenie vplyvu na životné prostredie,
k) zásady pre uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných materiálov do životného prostredia,
l) zásady pre vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,
m)systém zabezpečenia informovania, vzdelávania a výcviku v radiačnej ochrane,
n) systém zabezpečenia zdravotného dohľadu,
o) systém identifikácie, analýzy a evidencie odchýlok od normálnych prevádzkových stavov a ohrozenia verejného zdravia,
p) zoznam prevádzkových predpisov dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,
q) vzory dokumentov a dokladov o radiačnej ochrane,
r) spôsob podávania informácií a správ na pracovisko vykonávajúce štátny zdravotný dozor,
s) rozsah a frekvencie vykonávania skúšok dlhodobej stability a skúšok prevádzkovej stálosti.
B. Monitorovací plán obsahuje primerane vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu:

a) monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
b) monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
c) monitorovanie osobné,
d) monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do životného prostredia.
V jednotlivých častiach sú špecifikované:
1. veličiny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, ktoré sa budú monitorovať, spôsob, rozsah a frekvenciameraní,
2. špecifikácia metód meraní,
3. špecifikácia parametrov používaných typov meracích prístrojov a pomôcok,
4. návody na hodnotenie výsledkov meraní a spôsob vedenia záznamov,
5. referenčné úrovne a opatrenia pri ich prekročení,
6. zoznam určených meradiel dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a doklady o ich metrologickom overení, systém zabezpečenia kalibrácie ostatných meradiel,
7. systém zabezpečenia kvality.
C. Havarijný plán pracoviska obsahuje primerane vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu:

a) rozbor možných radiačných nehôd a radiačných havárií na pracovisku,
b) postupy a opatrenia na zabezpečenie lokalizácie radiačnej nehody a radiačnej havárie a na obmedzenie následkov radiačnej nehody a radiačnej havárie a zoznam materiálno-technického vybavenia,
c) spôsob varovania a informovania zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska,
d) opatrenia na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska,
e) zásahové úrovne na vykonanie opatrení a zásahov,
f) metodické postupy a technické vybavenie na hodnotenie následkov radiačnej nehody a radiačnej havárie,
g) spôsob zabezpečenia monitorovania na pracovisku a v jeho okolí,
h) spôsob zabezpečenia monitorovania osôb, ktoré vykonávajú lokalizačné a likvidačné práce,
i) frekvenciu plánovaných havarijných cvičení,
j) zoznam orgánov a organizácií, ktoré zabezpečujú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, s uvedením ich telefónnych čísel a telefónne číslo príslušného orgánu štátneho zdravotného dozoru a spôsob ich vyrozumenia,
k) plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov.
Plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov obsahuje:
1. zásady poskytovania prvej pomoci,
2. zoznam profylaktík, antidót a návody na ich používanie,
3. zásady dekontaminácie osôb a odstraňovania rádioaktívnych odpadov,
4. zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú rýchlu zdravotnú pomoc, s uvedením ich adries a telefónnych čísel,
5. spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb do zdravotníckeho zariadenia.
Plán zdravotníckych opatrení v havarijných plánoch jadrových zariadení 1) obsahuje:
1. metodické postupy na poskytovanie prvej pomoci, zdravotnej starostlivosti a metodické postupy odberu vzoriek biologických materiálov na hodnotenie závažnosti vnútornej rádioaktívnej kontaminácie,
2. organizáciu a zásady poskytovania zdravotnej starostlivosti s uvedením adries a telefónnych čísel zdravotníckych zariadení, ktoré zdravotnú starostlivosť poskytujú,
3. spôsob prípravy závodného zdravotného strediska na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane jeho materiálno-technického vybavenia,
4. zoznam profylaktík, antidót a návody na ich používanie,
5. zásady hodnotenia závažnosti rádioaktívnej kontaminácie zamestnancov a ďalších osôb na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti,
6. spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb,
7. pokyny na spoluprácu zamestnancov so zdravotníckymi pracovníkmi,
8. zásady a metodické postupy dekontaminácie osôb s uvedením miesta dekontaminácie,
9. spôsob zabezpečenia ochrany zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, pacientov a ostatných osôb nachádzajúcich sa v zdravotníckom zariadení pred rádioaktívnou kontamináciou,
10. spôsob vedenia dokumentácie o postihnutých osobách vrátane údajov o ich prijatých dávkach a o rádioaktívnej kontaminácii,
11. spôsob monitorovania zdravotníckych pracovníkov.

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.