ČASŤ 1 Dokumentácia k žiadosti o vydanie povolenia obsahuje:

ČASŤ 1 Dokumentácia k žiadosti o vydanie povolenia obsahuje:
I. žiadosť podľa § 45 ods. 2 písm. a):
A. povolenie na prevádzku jadrových zariadení

a) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
b) monitorovací plán,
c) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
d) prevádzkové predpisy určené úradom,
e) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,
f) zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
g) dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác,
h) dokumenty o splnení požiadaviek štátneho zdravotného dozoru uplatňovaných pri výstavbe jadrového zariadenia,
i) dokumenty o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúšok technologických alebo stavebných zariadení dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a o splnení kritérií úspešnosti, ktoré určí úrad,
j) dokumenty o zmenách a doplnkoch počas výstavby jadrového zariadenia a preukázanie, že nedošlo k zníženiu úrovne radiačnej ochrany,
k) dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
l) limity a podmienky bezpečnej prevádzky, 1)
m) predprevádzková bezpečnostná správa podľa osobitného predpisu, 1)
n) vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu, 1)
o) program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy podľa osobitného predpisu, 1)
p) program prevádzkových kontrol vybraných zariadení podľa osobitného predpisu, 1)
q) plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu, 1)
r) koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky podľa osobitného predpisu, 1)
s) vymedzenie hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu, 1)
t) vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu, 1)
B. povolenie na etapu vyraďovania jadrových zariadení

a) program etapy vyraďovania,
b) program zabezpečovania kvality radiačnej ochrany počas etapy vyraďovania jadrového zariadenia,
c) monitorovací plán,
d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e) prevádzkové predpisy určené úradom,
f) zhodnotenie predpokladaného množstva a druhu rádioaktívne kontaminovaných materiálov, ktoré sa budú uvádzať do životného prostredia, a zhodnotenie predpokladanej záťaže obyvateľov,
g) zhodnotenie množstva, druhu a aktivity vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov,
h) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
i) limity a podmienky bezpečného vyraďovania podľa osobitného predpisu, 1)
j) vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu, 1)
k) koncepcia vyraďovania pre obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania podľa osobitného predpisu, 1)
l) plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania podľa osobitného predpisu, 1)
m) plán ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia podľa osobitného predpisu, 1)
n) zmeny hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu, 1)
o) zmeny veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu, 1)

II. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. b):
na ťažbu a spracovanie materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a ťažia sa alebo spracovávajú sa pre ich rádioaktívne, štiepne alebo množivé charakteristiky

a) opis pracoviska, technologického zariadenia, postupov ťažby alebo spracovania rudy alebo materiálov,
b) charakteristika pracovného prostredia a ťažených alebo spracovávaných materiálov,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) monitorovací plán,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy určené úradom,
g) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania,
h) zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
i) dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
j) plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,

III. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. c):
na pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov; na dovoz a vývoz takýchto výrobkov z krajín mimo Európskej únie

a) opis činnosti a odôvodnenie pridávania rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov alebo dovozu a vývozu takýchto výrobkov,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti, návrh maximálnej pridávanej aktivity a hmotnostnej alebo objemovej aktivity rádionuklidov, vyrábané množstvá,
c) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
d) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže osôb, ktoré budú distribuovať tieto spotrebné výrobky a predmety, liečivá a zdravotnícke výrobky, a osôb, ktoré ich budú používať,
e) spôsob odstraňovania týchto spotrebných výrobkov a predmetov a zdravotníckych výrobkov a zhodnotenie radiačnej záťaže spojenej s ich odstraňovaním,
f) systém a spôsob kontroly pridávaného množstva rádionuklidov,
g) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
h) monitorovací plán,
i) havarijný plán,
j) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
k) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia určené úradom,
l) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
n) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
p) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,

IV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. d):
na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) prevádzkové predpisy,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
k) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,
l) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
m) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
n) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

V. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. e):
A. na ober, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie III.

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia otvorených rádioaktívnych žiaričov, údaje o aktivitách spracovávaných na jednotlivých pracovných miestach,
c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi a s rádioaktívnymi odpadmi,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
k) spôsob zabezpečenia zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
m) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
n) zhodnotenie množstva, druhu, formy základných vlastností, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia, návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a ich odôvodnenie,
o) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
p) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
q) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,
B. na odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom

a) opis činností, opis pracoviska a technologických zariadení na skladovanie a manipulovanie s čerstvým jadrovým palivom,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e) zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
f) zhodnotenie množstva a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
g) dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác na pracovisku,
h) dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,

VI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. f):
na prevádzku urýchľovačov častíc, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou väčšou ako 1 MeV, ktoré sa používajú na výrobu rádionuklidov alebo vedeckovýskumné alebo iné technické účely

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) technická špecifikácia urýchľovača jeho príslušenstva a súvisiacich technologických zariadení, parametre a opis ich činnosti,
c) opis pracoviska a jeho okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach a vybavení pracovných miest,
d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
f) limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
g) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
h) monitorovací plán pracoviska,
i) havarijný plán pracoviska,
j) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
k) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) systém odbornej prípravy zamestnancov,
m) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
n) zhodnotenie predpokladaného druhu, množstva a aktivity rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, návrhy limitov rádioaktívnych výpustí,
o) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
p) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
q) doklady o vykonaných skúškach zariadenia a jeho častí,

VII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. g):
na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia

a) opis činnosti,
b) pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
c) spôsob monitorovania pracovníkov,
d) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
e) doklad o technickej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (napr. doklad o školení pre daný druh alebo typ zdroja ionizujúceho žiarenia, zariadenia alebo prístroja) vykonávajúcich inštaláciu, údržbu a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia,
f) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce,

VIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. h):
na zber, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na účely ich likvidácie

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c) monitorovací plán pracoviska,
d) havarijný plán pracoviska,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy pre zber a likvidáciu rádioaktívnych žiaričov,
g) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
k) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
l) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
m) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

IX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. i):
A. na výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu a špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
c) použitie vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich ochranné charakteristiky,
d) skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia pri výrobe a hotových produktov,
e) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
f) monitorovací plán pracoviska,
g) havarijný plán pracoviska,
h) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
i) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
k) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
B. na distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré sa oznamujú alebo povoľujú, na dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie a na vývoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie

a) opis, charakteristiky a použitie zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b) požiadavky a podmienky na skladovanie, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
h) doklady o typovom schválení a vykonaných skúškach zdrojov,

X. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. j):
na prepravu rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak, na prepravu rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly

a) odôvodnenie prepravy,
b) prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy, pokiaľ je známa,
c) opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
d) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,
e) havarijný plán na prepravu,
f) doklady o obalovom súbore,
g) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
h) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,

XI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. k):
A. na nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami

a) opis činnosti a odôvodnenie a optimalizácia nakladania s rádioaktívnymi rezíduami,
b) špecifikácia rádioaktívnych rezíduí,
c) opis činnosti a pracoviska,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) monitorovací plán,
f) havarijný plán,
g) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s rádioaktívnymi rezíduami,
h) zhodnotenie prínosu činnosti a radiačnej záťaže pri nakladaní s rádioaktívnymi rezíduami,
i) zhodnotenia množstva vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob ich likvidácie,
j) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
B. na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

a) opis a odôvodnenie činnosti,
b) špecifikácia rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite rádioaktívnych odpadov,
c) opis zariadení a technológií,
d) opis pracoviska, technologických zariadení a charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
g) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
h) monitorovací plán,
i) havarijný plán,
j) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
k) spôsob zabezpečenia rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m) zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, opis,

XII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. l):
na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi

a) špecifikácia všeobecných charakteristík rádioaktívnych odpadov a rádioaktívnych žiaričov, s ktorými sa bude nakladať,
b) opis zariadení a technológií, ktoré sa budú používať pri nakladaní s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi,
c) opis pracoviska, charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
d) charakteristiky formy, do ktorej budú spracované alebo upravené,
e) spôsob a zabezpečenie skladovania alebo uloženia opustených žiaričov, rádioaktívnych odpadov neznámeho pôvodu a nepoužívaných žiaričov,
f) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
g) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
h) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi žiaričmi,
i) monitorovací plán,
j) havarijný plán,
k) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
l) zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
m) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, opis,

XIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. m):
na lekárske ožiarenie pri biomedicínskych, diagnostických alebo terapeutických výskumných programoch

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok,
f) zoznam pracovísk, na ktorých sa bude činnosť vykonávať,
g) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
h) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
i) predpokladaný počet pracovníkov vykonávajúcich výskumný program a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, prípadne obyvateľov v okolí pracoviska,
j) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
k) zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,
l) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
m) doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,

XIV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. n):
na lekárske ožiarenie v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami alebo skríningom

a) opis a odôvodnenie vykonania preventívneho zdravotného programu alebo skríningu,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok,
f) zoznam pracovísk, na ktorých sa bude činnosť vykonávať,
g) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
h) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
i) predpokladaný počet pracovníkov zabezpečujúcich vykonanie programu a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, prípadne obyvateľov v okolí pracoviska,
j) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
k) zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,
l) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
m) doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,

XV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. a):
na odber a skladovanie rádioaktívnych žiaričov a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení a vo veterinárnej praxi, vrátane urýchľovačov elektrónov s energiou od 1 MeV do 25 MeV, ak tento zákon neustanovuje inak

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia určené úradom,
g) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
k) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, osôb vystavených lekárskemu ožiareniu a obyvateľov v okolí pracoviska,
l) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
m) zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
o) doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,

XVI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. b):
používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skonštruovaných tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je väčší ako 10 mikroSv/hod.

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
k) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,

XVII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. c):
na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyslové indikačné zariadenia, na karotážne práce a na nedeštruktívnu röntgenovú alebo gama defektoskopiu vrátane urýchľovačov častíc na nedeštruktívnu kontrolu materiálov, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou od 1 MeV do 20 MeV

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
k) doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,
l) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
m) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
n) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

XVIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. d):
na prepravu rádioaktívnych žiaričov, na ktorých používanie vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) odôvodnenie prepravy,
b) prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy, pokiaľ je známa,
c) opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
d) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,
e) havarijný plán na prepravu,
f) doklady o obalovom súbore,
g) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
h) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,

XIX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. e):
na vykonávanie činnosti na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením v prípade, že aj po vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia sú naďalej prekročené smerné hodnoty na vykonanie opatrení

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením,
b) charakteristiky pracoviska, radiačného rizika, zhodnotenie radiačnej situácie na pracovisku a prijatých opatrení na zníženie záťaže pracovníkov,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) monitorovací plán pracoviska,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu v prostredí so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením,
g) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
h) počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
i) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
j) zhodnotenie vplyvu na životné prostredie,
k) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

XX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. f):
na odber, skladovanie a používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia a ich príslušenstva,
c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
k) spôsob zabezpečenia zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,
m) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
o) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,

XXI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. g):
na odber a na používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I. a II.

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s rádioaktívnymi odpadmi,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
k) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
n) zhodnotenie vplyvu na životné prostredie, množstva, druhu, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia, návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a ich odôvodnenie,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

XXII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. a):
vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia

a) špecifikácia vykonávaných skúšok,
b) doklady o metrologickom overení meradiel, v prípade potreby aj zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) zoznam používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, spôsob ich skladovania, kópie sprievodných listov a certifikátov,
d) návrh protokolu o interpretácii výsledkov,
e) spôsob evidencie dokumentácie o vykonanej činnosti,

XXIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. b):
poskytovanie služieb osobnej dozimetrie

a) opis pracoviska, prístrojového a personálneho vybavenia pracoviska,
b) prevádzkové predpisy, program zabezpečenia kvality,
c) programy monitorovania, spôsob hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,
d) opis používaných metodických postupov,
e) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,
f) systém evidencie a archivovania dát,
g) postupy a metodiky hodnotenia individuálneho ožiarenia,
h) program skúšok osobných dozimetrov a výsledky skúšok,
i) systém zasielania a oznamovania výsledkov osobného monitorovania,
j) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich meranie,

XXIV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. c):
určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb

a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
d) postupy a metodiky odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia vzoriek,
e) vzor záznamu z miesta merania,
f) vzory protokolu o meraní,
g) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti,

XXV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. d):
určovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch na účely hodnotenia ožiarenia osôb a regulácie spotreby potravín

a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
d) postupy a metodiky odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia vzoriek,
e) vzor záznamu z miesta merania,
f) vzory protokolu o meraní,
g) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti,

XXVI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. e):
vydávanie sprievodných listov otvorených rádioaktívnych žiaričov a osvedčení uzavretých rádioaktívnych žiaričov

a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) metodiky identifikácie rádioaktívnych žiaričov, merania a hodnotenia rádioaktívnych žiaričov,

XXVII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. f):
poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb

a) opis pracoviska, prístrojového a personálneho vybavenia,
b) prevádzkové predpisy, program zabezpečenia kvality,
c) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,
d) zásady pre programy monitorovania,
e) metodiky monitorovania a hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,
f) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich meranie,

XXVIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. g):
poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

a) učebné osnovy,
b) opis vzdelávacieho procesu,
c) zoznam lektorov, ich spôsobilosť a prax v radiačnej ochrane,

XXIX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 5:
na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia podľa odsekov 2, 3 a 7, spod administratívnej kontroly
A. vypúšťanie rádioaktívnych látok do ovzdušia, povrchovej vody alebo kanalizácie

a) odôvodnenie vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia,
b) opis technologických systémov súvisiacich s vypúšťaním rádioaktívnych látok, systémy na ich čistenie a zhromažďovanie,
c) spôsob a podmienky vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia,
d) návrh limitov a referenčných úrovní pre vypúšťanie rádioaktívnych látok a ich odôvodnenie,
e) plán monitorovania rádioaktívnych látok vypúšťaných do životného prostredia,
f) program na modelové hodnotenie vplyvu výpustí na záťaž obyvateľov v okolí,
g) systém evidencie údajov o vypustených rádioaktívnych látkach,
h) zhodnotenie množstva, druhu, formy, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok vypúšťaných do životného prostredia,
i) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri predpokladaných výpustiach,
j) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri výpustiach na úrovni navrhovaných limitov, systémy monitorovania,
k) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií pri vypúšťaní rádioaktívnych látok a zhodnotenie ich následkov,
l) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
B. uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných materiálov z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, spod inštitucionálnej kontroly

a) odôvodnenie uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod inštitucionálnej kontroly,
b) opis technologických systémov súvisiacich s triedením a spracovaním rádioaktívne kontaminovaných materiálov pred ich uvoľnením spod inštitucionálnej kontroly,
c) spôsob a podmienky uvádzania rádioaktívne kontaminovaných materiálov do životného prostredia,
d) návrh limitných hodnôt aktivity a referenčných úrovní pre rádioaktívne kontaminované materiály uvoľňované spod inštitucionálnej kontroly a ich odôvodnenie, systémy monitorovania a plán monitorovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvoľňovaných spod inštitucionálnej kontroly a doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
e) systém evidencie údajov o materiáloch uvoľnených spod inštitucionálnej kontroly a vzory dokumentov,
f) zhodnotenie množstva, druhu, formy, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvoľňovaných spod inštitucionálnej kontroly,
g) zhodnotenie vplyvu uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod inštitucionálnej kontroly na záťaž obyvateľov, ak sú aktivity uvoľňovaných materiálov vyššie ako stanovené uvoľňovacie úrovne,
h) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií pri uvoľňovaní rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod inštitucionálnej kontroly a zhodnotenie ich následkov,
i) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov.

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.