§ 8 Národné referenčné centrum

§ 8
Národné referenčné centrum
(1) Národné referenčné centrum je na účely tohto zákona špecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva.
(2) Zriaďovanie národných referenčných centier schvaľuje ministerstvo na základe žiadosti úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(3) Národné referenčné centrum

a) zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych výsledkov,
b) stanovuje referenčné metódy a štandardy,
c) vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,
d) zabezpečuje epidemiologický dohľad,
e) uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,
f) spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,
g) zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách.
(4) Ministerstvo schváli zriadenie národného referenčného centra, ak má žiadateľ osvedčenie o správnej laboratórnej praxi alebo osvedčenie o akreditácii; to neplatí, ak národné referenčné centrum nemá laboratórium.
(5) Žiadosť o schválenie zriadenia národného referenčného centra obsahuje

a) názov a sídlo žiadateľa,
b) druh národného referenčného centra a miesto jeho prevádzkovania,
c) osvedčenie o správnej laboratórnej praxi alebo osvedčenie o akreditácii; to neplatí, ak národné referenčné centrum nemá laboratórium,
d) návrh štatútu národného referenčného centra.
(6) Návrh štatútu národného referenčného centra obsahuje činnosť a úlohy národného referenčného centra.
(7) Ak žiadateľ spĺňa podmienku podľa odseku 4 a žiadosť má požadované náležitosti, ministerstvo schváli zriadenie národného referenčného centra a zaregistruje ho do registra národných referenčných centier do 30 dní odo dňa zriadenia.
(8) Ak národné referenčné centrum prestane spĺňať podmienku podľa odseku 4, ministerstvo na základe žiadosti úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva schváli zrušenie národného referenčného centra.