§ 65 Zrušovacie ustanovenia

§ 65
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. čl. I zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu,
4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci,
5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku,
7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí,
8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 331/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia,
9. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 334/2006 Z.z. o podrobnostiach o nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,
10. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 337/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení,
11. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií,
12. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 347/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti,
13. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívnych látok,
14. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia,
15. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 351/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami optického žiarenia pri práci,
16. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 352/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom, a náležitosti ich prevádzkového poriadku,
17. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 353/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,
18. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 357/2006 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
19. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci,
20. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o obsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
21. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 361/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach,
22. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 362/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých,
23. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu.
24. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská.
25. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov,
26. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov,
27. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov.
28. výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. mája 2003 č. 30 o organizácii a úlohách na úseku ochrany zdravia v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 208/2003 Z.z.),