§ 63n-63o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. januára 2023

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. januára 2023
§ 63n
(1) Výnimky na kvalitu pitnej vody, ktoré nespĺňajú limity ukazovateľov kvality pitnej vody povolené podľa predpisov účinných do 11. januára 2023, zostávajú v platnosti do skončenia obdobia, na ktoré bola výnimka povolená, najdlhšie však do 12. januára 2026.
(2) Dodávateľ pitnej vody je povinný podľa § 17c ods. 4 písm. b) zákona predložiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou na posúdenie prvýkrát najneskôr do 12. júla 2028.
(3) Úrad verejného zdravotníctva prvýkrát zabezpečí podľa § 5 ods. 4 písm. z) všeobecnú analýzu možných rizík z domových rozvodných systémov najneskôr do 12. januára 2029.
(4) Úrad verejného zdravotníctva poskytne podľa § 5 ods. 4 písm. as) prvého bodu a druhého bodu Komisii, Európskej environmentálnej agentúre a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb prvý súbor informácií o opatreniach prijatých na podporu používania pitnej vody a prvý súbor informácií o manažmente rizík domových rozvodných systémov najneskôr do 12. januára 2029.

§ 63o
Fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi alebo zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi, je povinný zabezpečiť odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi podľa § 39 ods. 2 v znení účinnom od 12. januára 2023 najneskôr do 24. augusta 2023.