§ 63k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

§ 63k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o uvedení priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a), ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.