§ 60c Poskytovanie a sprístupňovanie údajov

§ 60c
Poskytovanie a sprístupňovanie údajov
(1) Pri nahlasovaní je úrad verejného zdravotníctva oprávnený prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie poskytnúť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje v tomto rozsahu:

a) meno, priezvisko, telefónne číslo a email používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
b) miesto nariadenej izolácie v domácom prostredí,
c) unikátny kód fyzickej osoby v izolácii.
(2) Na účel prejednávania priestupkov podľa § 56 sa ďalej nemôžu poskytnúť ani sprístupniť údaje o presnej polohe alebo pohybe používateľa, ale len identifikátor mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie alebo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie spolu s hlásením, že používateľ nedodržiava nariadenú izoláciu v domácom prostredí, a informáciu o závažnosti jej porušenia.
(3) Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený poveriť spracúvaním údajov v mobilných aplikáciách podľa § 60a ods. 1 národné centrum a potrebných technologických dodávateľov ako sprostredkovateľov podľa osobitného predpisu.72d)
(4) Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený prepojiť mobilnú aplikáciu na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami alebo dáta zbierané prostredníctvom nej s jednotným európskym systémom, ktorého cieľom je cezhraničná výmena údajov a spolupráca členských štátov v spoločnom boji proti ochoreniu COVID-19, ak taký systém vznikne.

72d) Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2016/679.