§ 60b Kategórie osobných údajov

§ 60b
Kategórie osobných údajov
(1) Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel spracúvania a funkcionalitu mobilnej aplikácie, ktorej sa týkajú; týmito údajmi sú najmä

a) meno a priezvisko používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
b) identifikátor mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
c) unikátny kód mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
d) poloha miesta nariadenej izolácie a ďalšie informácie týkajúce sa nariadenej izolácie v domácom prostredí používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
e) poloha mobilného zariadenia používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
f) rodné číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
g) informácie o dodržiavaní alebo porušení nariadenej izolácie v domácom prostredí vrátane informácie o počte zostávajúcich dní nariadenej izolácie v domácom prostredí a informácie týkajúcej sa závažnosti porušenia domácej izolácie používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
h) telefónne číslo používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
i) emailovú adresu používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
j) údaj o zdravotnom stave používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, ktorý sa týka infikovania sa vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19,
k) údaje o kontakte mobilného zariadenia požívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami s inými mobilnými zariadeniami a inými kódmi mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, intenzite bluetooth signálu a trvaní tohto kontaktu,
l) podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
(2) Údaje podľa odseku 1 môže úrad verejného zdravotníctva ďalej spracúvať na štatistické účely alebo na účely vedeckého výskumu v súlade s osobitným predpisom.72c)
(3) Notifikácie monitorovania kontaktu nemôžu poskytovať ich adresátovi osobné údaje o fyzických osobách, s ktorými bol v kontakte, presný čas a miesto daného kontaktu. Zaslanie notifikácií je podmienené súhlasom fyzickej osoby, ktorá je infikovaná vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, prostredníctvom funkcie mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami.
(4) V rámci monitorovania kontaktu je úrad verejného zdravotníctva oprávnený sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami národnému centru, ktoré prostredníctvom neho overí, či používateľ tejto mobilnej aplikácie v minulosti bol testovaný na prítomnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.
(5) Funkcionalita nahlasovania môže byť súčasne dostupná aj na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva.

72c) Čl. 89 nariadenia (EÚ) 2016/679.