§ 60a Všeobecné ustanovenia

§ 60a
Všeobecné ustanovenia
(1) Úrad verejného zdravotníctva je prevádzkovateľom72a) mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých spracúva osobné údaje fyzickej osoby na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19; na tento účel môže úrad verejného zdravotníctva spracúvať osobné údaje za podmienok ustanovených v odsekoch 2 až 8 a § 60b až 60e.
(2) Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 môže úrad verejného zdravotníctva na účely plnenia opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. f) rozhodnúť o tom, že fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky ustanovenej v odseku 3.
(3) Podmienkou možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa odseku 2 je písomný súhlas alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas fyzickej osoby s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
(4) Fyzická osoba, ktorá udelila súhlas podľa odseku 3, je povinná

a) nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v súlade s odsekmi 2, 3, 5 až 8 a § 60b až 60e a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilného zariadenia,
b) mať povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nainštalovaná,
c) povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia,
d) umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
e) povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
f) zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
(5) Povinnosti podľa odseku 4 sa musia dodržiavať iba počas trvania nariadenej izolácie v domácom prostredí podľa odseku 2.
(6) V iných prípadoch, ako sú ustanovené v odseku 3 a v § 60e, je používanie mobilných aplikácií podľa odseku 1 a ich funkcionalít dobrovoľné. Podmienkou používania mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami fyzickou osobou mladšou ako 16 rokov je súhlas jej zákonného zástupcu.
(7) Vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 4, na účely tohto zákona a na ukladanie alebo na získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie postupuje úrad verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu72b) aj bez súhlasu používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
(8) Medzi funkcionality mobilných aplikácií podľa odseku 1 patrí

a) registrácia užívateľa v mobilnej aplikácii na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
b) monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v domácom prostredí prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie pomocou údajov o polohe mobilného zariadenia, údajov o rozpoznávaní tváre cez fotoaparát mobilného zariadenia, údajov o zdravotnom stave fyzickej osoby, údajov o zostávajúcej dobe nariadenej izolácie v domácom prostredí a notifikácií (ďalej len „izolačná funkcionalita“),
c) nahlasovanie polohy miesta nariadenej izolácie v domácom prostredí územne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „nahlasovanie“),
d) monitorovanie kontaktu s inými zariadeniami s nainštalovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami pomocou povolenej funkcie bluetooth vrátane overenia údajov o zdraví a zobrazovania notifikácií o možnom kontakte s osobou infikovanou vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 so súhlasom infikovanej osoby (ďalej len „monitorovanie kontaktu“),
e) všeobecné informovanie dotknutých osôb vrátane zberu a zobrazovania anonymných štatistík a máp.

72a) Čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016) v platnom znení.
72b) § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.