§ 54-55b DEVIATA ČASŤ ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR A EPIDEMIOLOGICKÉ VYŠETROVANIE

DEVIATA ČASŤ
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR A EPIDEMIOLOGICKÉ VYŠETROVANIE
§ 54
(1) Štátny zdravotný dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.
(2) Epidemiologickým vyšetrovaním sa zisťujú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, posudzujú sa príčiny a spôsoby šírenia prenosných ochorení a vykonávajú sa potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení; epidemiologické vyšetrovanie sa vykonáva u každej osoby a na miestach, kde možno v súvislosti s prenosným ochorením alebo s podozrením z prenosného ochorenia zistiť skutočnosti dôležité na prijatie protiepidemiologických opatrení.
(3) Štátny zdravotný dozor a epidemiologické vyšetrovanie vykonávajú osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor alebo osoby vykonávajúce epidemiologické vyšetrovanie, ktoré sa pri výkone štátneho zdravotného dozoru a pri výkone epidemiologického vyšetrovania preukazujú služobným preukazom.
(4) Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) sa vykonáva s použitím údajov poskytnutých úradu verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.66b)
(5) Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrenia, ktoré spočíva v nariadení izolácie v domácom prostredí, ak fyzická osoba súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, sa môže vykonať len spôsobom a za podmienok ustanovených v § 60a až 60e.
(6) Orgány verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad zdravými pracovnými podmienkami koordinujú svoju činnosť s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce. 3)

§ 55
(1) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie je pri plnení svojich úloh oprávnená
a) požadovať preukázanie totožnosti fyzických osôb pri vykonávaní úloh podľa tohto zákona,
b) vstupovať na pozemky, do prevádzkarní, zariadení a objektov, ktoré súvisia s predmetom štátneho zdravotného dozoru, a požadovať potrebné sprevádzanie,
c) odoberať vzorky v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonávať ich odborné posúdenie,
d) vykonávať zistenia vrátane potrebnej fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov,
e) požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady, nazerať do príslušných dokladov,
f) ukladať namieste výkonu štátneho zdravotného dozoru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
g) ukladať na mieste výkonu epidemiologického vyšetrovania opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 2,
h) zisťovať v ohnisku nákazy osobné údaje osôb chorých na prenosné ochorenie, osôb podozrivých z prenosného ochorenia a osôb podozrivých z nákazy v tomto rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, kontaktná adresa, telefonický kontakt, meno a priezvisko všeobecného lekára, údaje o zdravotnom stave v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania, údaje o podozrivých faktoroch, vektoroch prenosu, imunite osôb v ohnisku nákazy a ďalšie epidemiologické údaje,
i) kontrolovať plnenie opatrení uložených podľa § 12 a odseku 2.

(2) Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa odseku 1 písm. f) sú

a) zákaz výroby, manipulácie alebo uvádzania do obehu výrobkov, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia,
b) príkaz na stiahnutie výrobkov z obehu, ak predstavujú riziko vážneho poškodenia verejného zdravia,
c) príkaz na zneškodnenie výrobkov podľa písmena a) pri preukázaní ich zdravotnej škodlivosti,
d) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná podľa § 17 ods. 6 alebo teplej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná podľa § 17e ods. 4,
e) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
f) zákaz používania prístrojov a zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí,
g) nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti na potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušenie tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré môže mať bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí,
h) zákaz výroby a uvádzania do obehu zdraviu nebezpečných potravín, pokrmov alebo iných výrobkov,
i) nariadenie vykonania špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu škodlivých faktorov a ich vplyvu na verejné zdravie,
j) dočasný zákaz sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu13ad) po dobu potrebnú na vykonanie odborného posúdenia alebo preverenia dôvodného podozrenia, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné zdravie,
k) zákaz alebo iné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, ako je uvedené v písmene j), príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku z trhu14a) alebo príkaz na prevzatie kozmetického výrobku späť14b) od spotrebiteľa, ak

1. je potrebné okamžite zasiahnuť, pretože kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie,
2. zodpovedná osoba neprijala v určenej lehote vhodné opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. i) alebo
3. kozmetický výrobok bol ohlásený zo systému RAPEX,66a)
l) dočasné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, dočasné stiahnutie kozmetického výrobku z trhu alebo dočasné prevzatie kozmetického výrobku späť od spotrebiteľa, ak je kozmetický výrobok v súlade s osobitným predpisom,47b) ale preukázateľne predstavuje alebo môže predstavovať vážne riziko pre verejné zdravie,
m) opatrenia na obnovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody alebo teplej vody, ktoré sú potrebné na ochranu ľudského zdravia vrátane opatrení na zníženie rizika z domových rozvodných systémov.
(3) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa odseku 2 je povinná o uložení opatrenia vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky podľa odseku 4 a jedno vyhotovenie zápisnice odovzdať tomu, komu bolo opatrenie uložené.
(4) Proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov sú prípustné námietky, ktoré nemajú odkladný účinok. Námietky možno podať písomne do desiatich dní od uloženia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov orgánu verejného zdravotníctva, ktorého zamestnanec alebo príslušník (§ 54 ods. 2) opatrenie uložil.
(5) Príslušný orgán verejného zdravotníctva je povinný o námietkach podľa odseku 4 rozhodnúť do 15 dní od ich doručenia. Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.

§ 55a
Nariadenie uzatvorenia prevádzky počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
(1) Ak osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby – podnikateľa alebo u právnickej osoby zistí porušenie opatrení nariadených podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní.
(2) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je povinná o okamžitom uzatvorení prevádzky podľa odseku 1 vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky. Jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá prevádzkovateľovi alebo prítomnému zamestnancovi prevádzkovateľa. Ustanovenia § 55 ods. 4 a 5 platia rovnako.
(3) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia opatrenia podľa odseku 1 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru.

§ 55b
V súvislosti s plnením úloh podľa zákona využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste podľa osobitného zákona alebo s plnením úloh podľa zákona z dôvodu ochorenia COVID-19 je príslušník Policajného zboru oprávnený vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie podľa § 48 ods. 4 písm. z).

3) Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13ad) Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
14a) Čl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
14b) Čl. 2 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
24) Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú.v. ES L 31, 1.2.2002) v platnom znení.

47b) Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
66) § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
66a) § 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z.z.
66b) § 63 ods. 21 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.