§ 50 Protiepidemické komisie

§ 50
Protiepidemické komisie
(1) Protiepidemická komisia plní úlohy pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie, iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu alebo pri nebezpečenstve ich vzniku. Na zabránenie vzniku alebo šíreniu epidémie a na zabránenie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu a na ich obmedzenie
a) národná protiepidemická komisia navrhuje opatrenia podľa § 48 ods. 4 pri ohrození verejného zdravia celoštátneho významu,
b) regionálna protiepidemická komisia navrhuje opatrenia podľa § 48 ods. 4 pri ohrození verejného zdravia regionálneho významu a koordinuje vykonávanie nariadených opatrení v regióne.

(2) Národnú protiepidemickú komisiu zriaďuje úrad verejného zdravotníctva. Regionálnu protiepidemickú komisiu zriaďuje regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(3) Členmi národnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na národnej úrovni. Predsedom národnej protiepidemickej komisie je hlavný hygienik.
(4) Členmi regionálnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na regionálnej úrovni. Predsedom regionálnej protiepidemickej komisie je regionálny hygienik.
(5) Národná protiepidemická komisia a regionálna protiepidemická komisia sú povinné viesť záznamy o činnosti a nariadených mimoriadnych opatreniach a zriaďovateľ príslušnej protiepidemickej komisie je povinný zabezpečiť ich uchovávanie päť rokov.
(6) Podrobnosti o činnosti a zložení protiepidemických komisií upraví štatút, ktorý vydá pre národnú protiepidemickú komisiu úrad verejného zdravotníctva a pre regionálnu protiepidemickú komisiu regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(7) V čase mimoriadnej situácie62a) z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa úlohy národnej protiepidemickej komisie a regionálnej protiepidemickej komisie plnia orgány krízového riadenia podľa osobitného predpisu.62b)

62a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení zákona č. 117/1998 Z.z.
62b) § 3 zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.