§ 49 Zrušený od 1.4.2018

§ 49
Zrušený od 1.4.2018

40) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z.z.
62) § 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
63) Zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
64) § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.