§ 48 Nadpis zrušený od 1.7.2011

§ 48
Nadpis zrušený od 1.7.2011
(1) Ohrozenie verejného zdravia nastáva pri

a) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
b) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
c) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
(2) Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu 61a) pri

a) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
b) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
c) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
(3) Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,

a) zabezpečuje terénne a laboratórne analýzy,
b) vykonáva vyšetrenia a identifikáciu biologických a chemických faktorov,
c) podieľa sa na hodnotení ohrozenia verejného zdravia z hľadiska ochrany zdravia,
d) využíva a zabezpečuje systém rýchlej výstrahy,
e) identifikuje a reaguje na nové a hroziace prenosné ochorenia a iné hrozby pre verejné zdravie,
f) vytvára a spravuje monitorovací, detekčný, informačný a komunikačný systém na vyhľadávanie chorôb a expozícií biologickým, fyzikálnym a chemickým faktorom,
g) zabezpečuje informovanosť obyvateľstva v oblasti ochrany verejného zdravia,
h) bezodkladne informuje verejnosť o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred biologickými, fyzikálnymi a chemickými faktormi a ich možnými vplyvmi na zdravie,
i) spolupracuje na národnej a medzinárodnej úrovni pri ohrození verejného zdravia,
j) hlási udalosti a prípady vyznačujúce sa potenciálom stať sa hrozbou pre zdravie verejnosti systémom rýchlej výstrahy.
(4) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú:

a) hygienická očista osôb a dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných prostriedkov,
b) zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s vecami, ktorými sa môžu šíriť ochorenia u ľudí, prípadne príkaz na ich neškodné odstránenie,
c) zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia,
d) zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,
e) zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,
f) zákaz používania vody a predmetov podozrivých z kontaminácie a regulácia spotreby vody,
g) zákaz používania potravín, pokrmov alebo nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
h) varovné označenie objektov, ak sa na ne vzťahujú opatrenia podľa písmen a) až g),
i) profylaxia,
j) mimoriadny režim prevádzkovania kolektívnych zariadení,
k) odber a transport biologického materiálu,
l) výdaj a používanie špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok,
m) bezpečná likvidácia kontaminovaného materiálu,
n) nútená izolácia osôb chorých na prenosné ochorenie, ktoré odmietajú nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f),
o) vykonanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov,
p) vyčlenenie lôžok na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zvýšenému počtu chorých a pri závažných infekciách na zabezpečenie izolácie osôb podozrivých z ochorenia a podozrivých z nákazy počas maximálneho inkubačného času ochorenia,
q) osobitná manipulácia s mŕtvymi, vyčlenenie miest a určenie spôsobu pochovávania zvýšeného počtu zomretých.
(5) Pri ohrození verejného zdravia II. stupňa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 62) návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na

a) ukrytie a na ukončenie ukrytia,
b) evakuáciu a na ukončenie evakuácie,
c) dočasné presídlenie a na ukončenie dočasného presídlenia,
d) trvalé presídlenie,
e) režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej alebo zasiahnutej oblasti a na ich odvolanie,
f) monitorovanie územia,
g) varovanie obyvateľstva,
h) hygienickú očistu osôb,
i) likvidáciu úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,
j) vykonanie opatrení na zabezpečenie záchranných prác.

7a) § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
61a) § 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
62) § 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.