§ 48-50 SIEDMA ČASŤ OHROZENIE VEREJNÉHO ZDRAVIA

SIEDMA ČASŤ
OHROZENIE VEREJNÉHO ZDRAVIA
§ 48
Nadpis zrušený od 1.7.2011
(1) Ohrozenie verejného zdravia nastáva pri

a) radiačnej nehode,
b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
(2) Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu 61a) pri

a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
(3) Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,

a) zabezpečuje terénne a laboratórne analýzy,
b) vykonáva vyšetrenia a identifikáciu biologických, chemických a radiačných faktorov,
c) podieľa sa na hodnotení ohrozenia verejného zdravia z hľadiska ochrany zdravia,
d) využíva a zabezpečuje systém rýchlej výstrahy,
e) identifikuje a reaguje na nové a hroziace prenosné ochorenia a iné hrozby pre verejné zdravie,
f) vytvára a spravuje monitorovací, detekčný, informačný a komunikačný systém na vyhľadávanie chorôb a expozícií biologickým, fyzikálnym a chemickým faktorom,
g) zabezpečuje informovanosť obyvateľstva v oblasti ochrany verejného zdravia,
h) bezodkladne informuje verejnosť o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred biologickými, fyzikálnymi a chemickými faktormi a ich možnými vplyvmi na zdravie,
i) spolupracuje na národnej a medzinárodnej úrovni pri ohrození verejného zdravia,
j) hlási udalosti a prípady vyznačujúce sa potenciálom stať sa hrozbou pre zdravie verejnosti systémom rýchlej výstrahy.
(4) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú:

a) hygienická očista osôb a dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných prostriedkov,
b) zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s vecami, ktorými sa môžu šíriť ochorenia u ľudí, prípadne príkaz na ich neškodné odstránenie,
c) zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia,
d) zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,
e) zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,
f) zákaz používania vody a predmetov podozrivých z kontaminácie a regulácia spotreby vody,
g) zákaz používania potravín, pokrmov alebo nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
h) varovné označenie objektov, ak sa na ne vzťahujú opatrenia podľa písmen a) až g),
i) profylaxia,
j) mimoriadny režim prevádzkovania kolektívnych zariadení,
k) odber a transport biologického materiálu,
l) výdaj a používanie špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok,
m) bezpečná likvidácia kontaminovaného materiálu,
n) nútená izolácia osôb chorých na prenosné ochorenie, ktoré odmietajú nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f),
o) vykonanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov,
p) vyčlenenie lôžok na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zvýšenému počtu chorých a pri závažných infekciách na zabezpečenie izolácie osôb podozrivých z ochorenia a podozrivých z nákazy počas maximálneho inkubačného času ochorenia,
q) osobitná manipulácia s mŕtvymi, vyčlenenie miest a určenie spôsobu pochovávania zvýšeného počtu zomretých.
(5) Pri ohrození verejného zdravia II. stupňa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 62) návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na

a) ukrytie a na ukončenie ukrytia,
b) evakuáciu a na ukončenie evakuácie,
c) dočasné presídlenie a na ukončenie dočasného presídlenia,
d) trvalé presídlenie,
e) použitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo antidót,
f) odstránenie a spôsob odstránenia rádioaktívnej kontaminácie z terénu, budov a materiálov na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany,
g) režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej alebo zasiahnutej oblasti a na ich odvolanie,
h) monitorovanie územia,
i) varovanie obyvateľstva,
j) hygienickú očistu osôb,
k) likvidáciu úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,
l) vykonanie opatrení na zabezpečenie záchranných prác.

§ 49
Nadpis zrušený od 1.7.2011
(1) Držiteľ povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu je pri radiačnej udalosti povinný

a) vykonať opatrenia na zamedzenie ďalšieho rozvoja radiačnej udalosti, na minimalizovanie a na odstránenie jej následkov,
b) vyhodnotiť ožiarenie a rádioaktívnu kontamináciu osôb postihnutých radiačnou udalosťou,
c) vyšetriť príčiny radiačnej udalosti, zistiť okolnosti a dôsledky radiačnej udalosti a prijať opatrenia na zamedzenie jej opakovania,
d) oznámiť radiačnú udalosť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa podmienok uvedených v povolení na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.
(2) Držiteľ povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu je pri radiačnej nehode alebo radiačnej havárii okrem povinností ustanovených osobitnými predpismi 63) v rozsahu určenom havarijným plánom povinný

a) vykonať neodkladne opatrenia zamedzujúce ďalšie zhoršovanie ohrozenia verejného zdravia,
b) varovať zamestnancov a obyvateľstvo v oblasti ohrozenia,
c) zabezpečiť neodkladne monitorovanie úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia do životného prostredia a zabezpečiť likvidáciu následkov radiačnej nehody alebo radiačnej havárie,
d) zabezpečiť ochranu zdravia osôb v mieste radiačnej nehody alebo radiačnej havárie podľa havarijného plánu,
e) poskytnúť špeciálne prostriedky individuálnej ochrany osobám podieľajúcim sa na záchranných prácach, 64)
f) podieľať sa na činnosti radiačnej monitorovacej siete,
g) vykonať predbežné zistenie okolností a dôsledkov vzniknutej situácie a poskytnúť pomoc pri zásahu,
h) zaznamenávať údaje o priebehu radiačnej nehody alebo radiačnej havárie a údaje o prijatých a realizovaných opatreniach,
i) vyhodnotiť ožiarenie a rádioaktívnu kontamináciu osôb postihnutých radiačnou nehodou alebo radiačnou haváriou,
j) vyšetriť príčiny radiačnej nehody alebo radiačnej havárie a prijať opatrenia na zamedzenie jej opakovania,
k) predložiť správu o radiačnej nehode alebo radiačnej havárii úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do šiestich týždňov od jej vzniku.

§ 50
Protiepidemické komisie
(1) Protiepidemická komisia plní úlohy pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie, iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu alebo pri nebezpečenstve ich vzniku. Na zabránenie vzniku alebo šíreniu epidémie a na zabránenie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu a na ich obmedzenie
a) národná protiepidemická komisia navrhuje opatrenia podľa § 48 ods. 4 pri ohrození verejného zdravia celoštátneho významu,
b) regionálna protiepidemická komisia navrhuje opatrenia podľa § 48 ods. 4 pri ohrození verejného zdravia regionálneho významu a koordinuje vykonávanie nariadených opatrení v regióne.

(2) Národnú protiepidemickú komisiu zriaďuje úrad verejného zdravotníctva. Regionálnu protiepidemickú komisiu zriaďuje regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(3) Členmi národnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na národnej úrovni. Predsedom národnej protiepidemickej komisie je hlavný hygienik.
(4) Členmi regionálnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na regionálnej úrovni. Predsedom regionálnej protiepidemickej komisie je regionálny hygienik.
(5) Národná protiepidemická komisia a regionálna protiepidemická komisia sú povinné viesť záznamy o činnosti a nariadených mimoriadnych opatreniach a zriaďovateľ príslušnej protiepidemickej komisie je povinný zabezpečiť ich uchovávanie päť rokov.
(6) Podrobnosti o činnosti a zložení protiepidemických komisií upraví štatút, ktorý vydá pre národnú protiepidemickú komisiu úrad verejného zdravotníctva a pre regionálnu protiepidemickú komisiu regionálny úrad verejného zdravotníctva.

7a) § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
40) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z.z.
61a) § 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
62) § 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
63) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
64) § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.