§ 47 Ožiarenie prírodným ionizujúcim žiarením

§ 47
Ožiarenie prírodným ionizujúcim žiarením
(1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré vykonávajú činnosti na pracovisku, na ktorom sa predpokladá alebo je podozrenie, že úroveň prírodného ionizujúceho žiarenia je zvýšená, okrem činností vedúcich k ožiareniu podľa § 44 ods. 1 písm. b), sú povinné zabezpečiť vykonanie merania objemových aktivít radónu a dávkových príkonov externého gama žiarenia.
(2) Činnosti na pracovisku podľa odseku 1 sa považujú za činnosti so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením, ak je na pracovisku prekročená smerná hodnota aj po vykonaní opatrení podľa osobitného predpisu. 61)
(3) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré vyrábajú alebo dovážajú stavebné výrobky, sú povinné
a) zabezpečiť monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch a jeho hodnotenie,
b) viesť evidenciu výsledkov stanovení podľa písmena a) a uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia výroby alebo od uskutočnenia dovozu,
c) oznamovať údaje z evidencie podľa písmena b) úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do jedného mesiaca od obdržania výsledkov stanovení podľa písmena a),
d) vykonať opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch pri prekročení smerných hodnôt ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v).

(4) Pri prekročení smernej hodnoty podľa odseku 3 písm. d) možno používať stavebné výrobky na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov a dodávať pitnú vodu len na základe kladného posúdenia príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 5 písm. a) deviateho a desiateho bodu a písm. b) piateho bodu.
(5) Stavebný výrobok sa nesmie použiť na výstavbu stavieb, ak index hmotnostnej aktivity prírodných rádionuklidov v stavebnom výrobku je vyšší, ako ustanovuje vykonávací predpis podľa § 62 písm. v).
(6) Obytné stavby alebo stavby s pobytovými miestnosťami na pozemkoch s vyšším ako nízkym radónovým rizikom musia byť chránené proti prenikaniu radónu z geologického podložia.

61) § 35 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z.