§ 4 Ministerstvo

§ 4
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) určuje zásadné smery a priority štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky,
b) koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu na úseku verejného zdravia,
c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje úrad verejného zdravotníctva,
d) v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na verejné zdravie ustanovuje limity a hodnoty prípustnej záťaže týmito faktormi,
e) vytvára podmienky na integráciu a koordináciu informačných systémov o verejnom zdraví,
f) schvaľuje zriaďovanie národných referenčných centier a vedie register národných referenčných centier podľa § 8,
g) určuje smery vzdelávania v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,*)
h) metodicky usmerňuje výkon štátneho zdravotného dozoru,
i) kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike,
j) môže počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“) zabezpečovať odber vzoriek biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19 a na tento účel uzatvárať zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, so Slovenským Červeným krížom alebo s územným spolkom Slovenského Červeného kríža.

(2) Ministerstvo navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu a doplnenie

a) zoznamu chorôb z povolania,4a)
b) chorôb a stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť,4b)
c) percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.4c)

*) Poznámka redakcie ASPI:
Ustanovenia § 4 ods. 1 písm. g) a § 48 ods. 4 písm. aa) zákona nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a 3 a s čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Ustanovenie § 12 ods. 2 písm. f) v časti „alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení“ a v časti „karanténne opatrenia“, ustanovenie § 48 ods. 4 písm. n) v časti „alebo karanténa osoby podozrivej z nákazy“, ustanovenie § 48 ods. 4 písm. u) v časti „alebo karanténa“ a ustanovenie § 51 ods. 1 písm. d) v časti „a karanténnym opatreniam“ nie sú v súlade s čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 13 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 5 ods. 1 písm. e) a ods. 2 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

4a) Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
4b) Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z.z.
4c) Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 310/2006 Z.z.