§ 4 Ministerstvo

§ 4
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) určuje zásadné smery a priority štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky,
b) koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu na úseku verejného zdravia,
c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje úrad verejného zdravotníctva,
d) v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na verejné zdravie ustanovuje limity a hodnoty prípustnej záťaže týmito faktormi,
e) vytvára podmienky na integráciu a koordináciu informačných systémov o verejnom zdraví,
f) schvaľuje zriaďovanie národných referenčných centier a vedie register národných referenčných centier podľa § 8,
g) počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa § 48 aj počas krízovej situácie,
h) určuje smery vzdelávania v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
i) metodicky usmerňuje výkon štátneho zdravotného dozoru,
j) kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike,
k) môže počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“) zabezpečovať odber vzoriek biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19 a na tento účel uzatvárať zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, so Slovenským Červeným krížom alebo s územným spolkom Slovenského Červeného kríža.

(2) Ministerstvo navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu a doplnenie

a) zoznamu chorôb z povolania,4a)
b) chorôb a stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť,4b)
c) percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.4c)

4a) Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
4b) Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z.z.
4c) Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 310/2006 Z.z.