§ 39 Ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

§ 39
Ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi
(1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom44) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov chemickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.
(2) Osobitnou podmienkou pri priemyselnom používaní alebo profesionálnom používaní diizokyanátov alebo látok a zmesí, ktoré diizokyanáty obsahujú, ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac (ďalej len „diizokyanáty“) podľa osobitného predpisu44a) pre všetky osoby, ktoré vykonávajú činnosti s diizokyanátmi, a pre vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, je absolvovanie odbornej prípravy zameranej na bezpečné používanie diizokyanátov.44b)
(3) Odbornú prípravu podľa odseku 2 zabezpečuje pre seba fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne, alebo zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi.
(4) Odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi pre fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne, alebo pre zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi, s náplňou podľa osobitného predpisu,44c) vykonáva odborník v oblasti ochrany zdravia pri práci alebo v oblasti bezpečnosti pri práci,44d) ktorým je

a) lekár, verejný zdravotník alebo zdravotnícky pracovník pracovnej zdravotnej služby (§ 30a ods. 3), alebo
b) bezpečnostný technik.44e)
(5) Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne, je povinná pre seba preukázateľne zabezpečiť odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi osobou podľa odseku 4 pred začiatkom práce s diizokyanátmi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky najmenej raz za päť rokov a v rozsahu podľa osobitného predpisu.44f)
(6) Zamestnávateľ je povinný preukázateľne zabezpečiť zamestnancom odbornú prípravu na prácu s diizokyanátmi osobou podľa odseku 4 pred začiatkom práce s diizokyanátmi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky najmenej raz za päť rokov a v rozsahu podľa osobitného predpisu.44f)
(7) Odborná príprava podľa odsekov 5 a 6 sa preukazuje písomným záznamom o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi, ktorý obsahuje

a) názov pracoviska,
b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a ktorá absolvovala odbornú prípravu, alebo zoznam zamestnancov, ktorí absolvovali odbornú prípravu,
c) rozsah odbornej prípravy podľa osobitného predpisu,44c)
d) meno, priezvisko a titul odborníka v oblasti ochrany zdravia pri práci alebo v oblasti bezpečnosti pri práci podľa odseku 4, ktorý odbornú prípravu podľa odsekov 5 alebo 6 vykonal.

44) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z.
44a) Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1149 z 3. augusta 2020, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o diizokyanáty (Ú.v. EÚ L 252, 4.8.2020).
44b) Príloha XVII položka 74 body 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2020/1149.
44c) Príloha XVII položka 74 body 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2020/1149.
44d) Príloha XVII položka 74 bod 4 nariadenia (EÚ) 2020/1149.
44e) § 23 a 24 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
44f) Príloha XVII položka 74 bod 8 nariadenia (EÚ) 2020/1149.