§ 34 Ochrana zamestnancov pred elektromagnetickým žiarením pri práci

§ 34
Ochrana zamestnancov pred elektromagnetickým žiarením pri práci
Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického žiarenia, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom 41) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov.

41) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z.z.