§ 30d Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu

§ 30d
Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu
(1) Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je povinný po celý čas vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby
a) zabezpečiť zdravotníckych pracovníkov v minimálnom tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
b) zabezpečiť podľa podmienok na pracovisku a zdravotného rizika pri práci ďalších zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 7, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo iný zmluvný vzťah,
c) mať povolenie na prevádzkovanie ambulancie34l) alebo zmluvu na prenájom ambulancie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie, pri posúdení zdravotného rizika z expozície ionizujúcemu žiareniu spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou aj expert na radiačnú ochranu,34ha)
d) vykonávať odborné činnosti podľa § 30ab a § 30ad podľa osobitných predpisov,
e) vykonávať odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,
f) vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne,
g) viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab a § 30ad a dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami zamestnávateľa podľa § 30 ods. 1 písm. a) až d), f), k) až m),
h) oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, obchodného mena, sídla alebo právnej formy, ak ide o právnickú osobu alebo osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby,
i) umožniť úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia

1. podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu podľa § 30b ods. 2,
2. povinností pracovnej zdravotnej služby podľa písmen a) až h),
j) umožniť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa písmen d) až g).

(2) Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu u zamestnávateľa, s ktorým má zmluvu na výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby (§ 30ab a 30ad), môže dodávateľským spôsobom zmluvne poveriť so súhlasom zamestnávateľa

a) iného držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu vykonávaním určitých špecifických činností u tohto zamestnávateľa vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré vykonávajú lekári podľa § 30e ods. 3, 4 a 6,
b) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré vykonávajú lekári podľa § 30e ods. 3, 4 a 6.

34ha) § 51 zákona č. 87/2018 Z.z.
34i) § 95 zákona č. 461/2003 Z.z.
34j) § 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 124/2006 Z.z.

§ 40 ods. 22 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
34k) § 11 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
34l) § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení zákona č. 653/2007 Z.z.