§ 30ad Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej

§ 30ad
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, najmä

a) posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c) a nezistí zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika,
b) vypracováva návrh na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
c) navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie zdravotného rizika alebo odstránenie zdravotného rizika,
d) vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu,
e) poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na

1. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
2. ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
3. ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
f) zúčastňuje sa na

1. zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,
2. činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,34i)
3. rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
4. organizovaní prvej pomoci pri ohrození života alebo zdravia zamestnancov,
5. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu,34j)
6. zabezpečovaní rekondičného pobytu,34k)
g) spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie.
34i) § 95 zákona č. 461/2003 Z.z.
34j) § 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 124/2006 Z.z.

§ 40 ods. 22 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
34k) § 11 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.