§ 3 Orgány verejného zdravotníctva

§ 3
Orgány verejného zdravotníctva
(1) Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom

a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“),
c) regionálne úrady verejného zdravotníctva,
d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g) Slovenská informačná služba.
(2) Na zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva

a) ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a Slovenská informačná služba postupujú v úzkej súčinnosti s ministerstvom,
b) orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až f) zriaďujú útvar, 2a) ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci hygienik rezortu,
c) úrad verejného zdravotníctva informuje orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až g) o nariadených opatreniach a vydaných odborných usmerneniach na úseku verejného zdravotníctva.
(3) Orgány verejného zdravotníctva spolupracujú v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

a) s ústrednými orgánmi štátnej správy a miestnymi orgánmi štátnej správy,
b) s obcami a samosprávnymi krajmi,
c) s vysokými školami, školami, výskumnými, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami,
d) s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
e) so stavovskými organizáciami v zdravotníctve,
f) so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou,
g) s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
h) s medzinárodnými organizáciami.
(4) Úrad verejného zdravotníctva v oblasti zdravia pri práci spolupracuje aj s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 3) a ostatnými orgánmi dozoru. 4)

2a) § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.
3) Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.