§ 18 Výrobky určené na styk s pitnou vodou

§ 18
Výrobky určené na styk s pitnou vodou
(1) Výrobky určené na styk s pitnou vodou sú najmä výrobky používané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu, dopravu, meranie a odber množstva pitnej vody. Tieto výrobky musia byť vyrobené v súlade so správnou výrobnou praxou tak, aby

a) za obvyklých a predvídateľných podmienok používania neuvoľňovali do pitnej vody látky v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení pitnej vody alebo nepriaznivo ovplyvniť jej senzorické vlastnosti,
b) neboli zdrojom mikrobiologického alebo iného znečistenia vody.
(2) Pri použití technológie znižujúcej tvrdosť vody je nevyhnutné dodržať najmenej odporúčanú hodnotu obsahu vápnika a horčíka vo vode ustanovenú osobitným predpisom. 24)
(3) Množstvo látok, ktoré sa uvoľní z výrobkov určených na styk s pitnou vodou, nesmie presiahnuť limit sledovaného ukazovateľa kvality pitnej vody, 24) ak ide o

a) výrobky určené na krátkodobý styk s pitnou vodou,
b) výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktorých plocha styku nepresahuje 100 cm2,
c) výrobky určené na styk s teplou a horúcou vodou.
(4) Pri migračných skúškach sa stanovujú koncentrácie látok alebo sa zisťuje prítomnosť látok, ktoré sú charakteristické ako prirodzená súčasť alebo možná nečistota skúšaného výrobku a ktoré sú rizikom.

24) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z.z.