§ 17e Teplá voda

§ 17e
Teplá voda
(1) Teplá voda je voda s určenou teplotou, ktorá nie je určená na pitie, varenie, výrobu, prípravu a podávanie pokrmov alebo nápojov podľa § 26, dodávaná spotrebiteľom osobitným rozvodom alebo vnútorným vodovodom.
(2) Teplota teplej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa je najmenej 50 stupňov C a najviac 55 stupňov C.
(3) Požiadavky na teplú vodu sa nevzťahujú na teplú vodu, ktorá je dodávaná a používaná ako technologická voda s teplotou určenou technologickým procesom.
(4) Teplá voda je zdravotne bezpečná, ak spĺňa limity ukazovateľov kvality teplej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w).
(5) Teplá voda dodávaná osobitným rozvodom alebo vnútorným vodovodom, ktorý je konštrukčne prepojený zmiešavacou batériou s domovým rozvodným systémom na pitnú vodu, sa musí vyrábať len z pitnej vody.
(6) Dodávateľom teplej vody je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva teplú vodu alebo používa teplú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, alebo ktorá dodáva teplú vodu alebo používa teplú vodu vo verejnom záujme.
(7) Dodávateľ teplej vody je povinný

a) zabezpečiť, aby teplá voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w) na miestach, kde vyteká z vodovodného kohútika alebo zo sprchy,
b) informovať obyvateľov a vlastníkov domových rozvodných systémov,

1. ak sa zistilo prekročenie ukazovateľa kvality teplej vody ustanoveného najvyššou medznou hodnotou,
2. o opatreniach prijatých na predchádzanie ochoreniam.