§ 17d Manažment rizík domových rozvodných systémov

§ 17d
Manažment rizík domových rozvodných systémov
(1) Manažment rizík domových rozvodných systémov pozostáva

a) zo všeobecnej analýzy možných rizík domových rozvodných systémov a použitých výrobkov a materiálov a ich vplyvu na kvalitu pitnej vody z vodovodných kohútikov,
b) z monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v domových rozvodných systémoch najmä v prioritných priestoroch, v ktorých sa všeobecnou analýzou podľa písmena a) zistili osobitné riziká na kvalitu pitnej vody a pre ľudské zdravie, a v priestoroch, v ktorých môžu byť obyvatelia takýmto rizikám vystavení; za prioritné priestory sa považujú veľké priestory využívané verejnosťou, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 62 ods. 1 písm. w).
(2) Vlastník bytovej budovy24p) a nebytovej budovy24q) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy vykonáva správu bytovej budovy alebo nebytovej budovy, v ktorých sú byty alebo nebytové priestory vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného predpisu,24r) sú povinní zabezpečiť

a) aby domový rozvodný systém pitnej vody alebo jeho údržba od vodovodnej prípojky po vodovodný kohútik neovplyvňovali nepriaznivo kvalitu pitnej vody,
b) posúdenie rizík domových rozvodných systémov budov vrátane rizík z použitých výrobkov a materiálov v prioritných priestoroch a v priestoroch, ktoré určí všeobecná analýza možných rizík domových rozvodných systémov podľa odseku 1 písm. a),
c) monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov v prioritných priestoroch a v priestoroch, ktoré určí všeobecná analýza rizík domových rozvodných systémov podľa odseku 1,
d) bezodkladné oznámenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva o prekročení limitu ukazovateľa kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov,
e) zistenie a odstránenie príčiny prekročenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody z domových rozvodných systémov, ak pitná voda v mieste, kde vyteká z vodovodných kohútikov, nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré zapríčinil domový rozvodný systém alebo jeho údržba,
f) priebežné vykonávanie opatrení na znižovanie rizík spojených s domovým rozvodným systémom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w).
(3) V nebytovej budove,24s) ktorá slúži na poskytovanie služieb verejnosti, osoba uvedená v odseku 2 je povinná vo vnútorných priestoroch alebo vo vonkajších priestoroch nainštalovať zariadenie umožňujúce verejnosti prístup k pitnej vode.

24e) § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z.z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24f) § 2 písm. aw) zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.

24g) § 4 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

24p) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

24q) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

24r) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
24s) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.