§ 17c Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a povinnosti dodávateľa pitnej vody

§ 17c
Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a povinnosti dodávateľa pitnej vody
(1) Posúdenie rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 17b ods. 4 písm. b)

a) zohľadňuje výsledky posúdenia rizík a riadenia rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu z vodárenského zdroja,
b) obsahuje popis systému zásobovania pitnou vodou od miesta odberu po vodovodnú prípojku,24g)
c) identifikuje nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti systému zásobovania pitnou vodou a obsahuje posúdenie rizík pre ľudské zdravie z používania pitnej vody s prihliadnutím na riziká vyplývajúce zo zmeny klímy, strát vody24h) a presakujúcich potrubí.
(2) Opatreniami v oblasti riadenia rizík na základe výsledkov posúdenia rizík systému zásobovania pitnou vodou sú

a) kontrolné opatrenia na predchádzanie rizík, zmiernenie rizík alebo odstránenie neprijateľných rizík, ktoré môžu znížiť kvalitu pitnej vody a ohroziť plynulé zásobovanie pitnou vodou,
b) doplnkové kontrolné opatrenia k plánovaným opatreniam alebo prijatým opatreniam na zníženie rizík z plôch povodia pre miesta odberu podľa osobitných predpisov,24i) ktoré môžu zhoršiť kvalitu pitnej vody,
c) prevádzkové monitorovanie,24j)
d) opatrenia, aby pitná voda bola chemickými látkami na úpravu vody a vedľajšími produktmi dezinfekcie znečistená v čo najnižšej možnej miere; opatrenia nemôžu ohroziť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a znížiť účinnosť dezinfekcie pitnej vody,
e) kontrola účinnosti použitej dezinfekcie,
f) kontrola materiálov, výrobkov a filtračných médií určených na styk s pitnou vodou a chemických látok na úpravu vody podľa § 18.
(3) Dodávateľom pitnej vody je

a) prevádzkovateľ verejného vodovodu,24k)
b) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, alebo ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu vo verejnom záujme a využíva vodárenské zdroje povolené na osobitné užívanie vôd24l) a nie je odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu;24m) za dodávateľa pitnej vody sa nepovažuje prevádzkovateľ potravinárskeho podniku,24n)
c) každá osoba, ktorá pitnú vodu od dodávateľa podľa písmena a) alebo písmena b) dodáva alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme.
(4) Dodávateľ pitnej vody je povinný

a) zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa § 17 ods. 6,
b) vypracovať pre každý systém zásobovania manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a predložiť ho podľa rozsahu územia, pre ktorý je vypracovaný, na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak; súčasťou manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou je program monitorovania pitnej vody,
c) aktualizovať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou najmenej raz za šesť rokov a predložiť ho podľa rozsahu územia, pre ktorý je vypracovaný, na schválenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; opätovne na schválenie je potrebné ho predložiť pri každej jeho zmene,
d) poskytnúť osobe podľa odseku 3 písm. c), ktorej dodáva pitnú vodu, dostačujúce informácie z manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a výsledky monitorovania kvality pitnej vody v systéme zásobovania pitnou vodou na vytvorenie programu monitorovania pitnej vody alebo manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou,
e) vykonávať kontrolu kvality pitnej vody podľa programu monitorovania,
f) vykonať mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w),
g) zabezpečovať akreditované odbery vzoriek pitnej vody a analýzy vzoriek pitnej vody vykonať v akreditovanom laboratóriu,
h) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

1. výsledky kontroly kvality pitnej vody do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz pitnej vody,
2. informácie o metódach mikrobiologických analýz a biologických analýz; ak sa pri analýze kvality pitnej vody pre mikrobiologické ukazovatele použili iné ako referenčné metódy, je potrebné predložiť aj všetky informácie o použitých metódach a ich rovnocennosti s referenčnými metódami; referenčné metódy sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),
3. informácie o analytických metódach použitých na účely kontroly kvality pitnej vody vrátane minimálnych výkonnostných charakteristík a o ich zmene; požiadavky na analytické metódy sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),
4. informácie o trendoch alebo neobvyklých koncentráciách monitorovaných ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok,24o) ktoré zistil pri kontrole v plochách povodia,
i) uchovávať výsledky kontroly kvality pitnej vody v elektronickej podobe najmenej desať rokov,
j) používať pri zásobovaní pitnou vodou materiály, výrobky a filtračné média určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody na pitnú vodu, ktoré spĺňajú požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa § 18,
k) vykonávať čistenie vodohospodárskych zariadení, plôch, priestorov a objektov, ktoré sú súčasťou systému zásobovania pitnou vodou, alebo ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody,
l) oznámiť bezodkladne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

1. oslobodenie od povinnosti vypracovať manažment rizík zásobovania pitnou vodou podľa odseku 4 písm. b),
2. zmeny vo vodárenskej úprave pitnej vody,
3. zmeny miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania,
4. prekročenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody ustanoveného najvyššou medznou hodnotou,
5. nedodržanie odporúčanej hodnoty látky alebo zlúčeniny zo zoznamu sledovaných látok alebo zlúčenín podľa § 5 ods. 4 písm. ao) tretieho bodu,
6. situácie, ktoré majú charakter incidentov podľa § 2 písm. zf),
m) vykonať bezodkladne opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole kvality pitnej vody zistilo prekročenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody určeného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou,
n) zistiť bezodkladne príčiny prekročenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody určeného najvyššou medznou hodnotou a zabezpečiť nápravné opatrenia na obnovenie kvality pitnej vody, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia s ohľadom na rozsah prekročenia limitu a súvisiace možné ohrozenie pre ľudské zdravie,
o) zabezpečiť náhradné zásobovanie, ak mu boli uložené opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré zakázali alebo obmedzili zásobovanie pitnou vodou, a informovať obyvateľov o obnovení zásobovania pitnou vodou,
p) sprístupniť zásobovaným obyvateľom informácie o

1. pitnej vode, ktoré sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),
2. prekročení limitu ukazovateľa kvality pitnej vody, možnom ohrození zdravia, jeho príčine a o prijatých opatreniach vrátane zákazu alebo obmedzenia používania pitnej vody na predchádzanie ochoreniam, ak je to potrebné,
q) poskytovať zásobovaným obyvateľom bez toho, aby museli o to žiadať, poradenstvo o podmienkach spotreby a používania pitnej vody a

1. poradenstvo pravidelne aktualizovať s osobitnou pozornosťou na skupiny obyvateľov vystavené vo zvýšenej miere zdravotnému riziku, ktoré súvisí s pitnou vodou,
2. informácie podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného podľa § 62 ods. 1 písm. w), ktoré sa musia raz ročne aktualizovať,
r) prijať, ak je to potrebné, vhodné technologické postupy úpravy vody pred dodávaním pitnej vody do domových rozvodných systémov na zníženie alebo odstránenie rizík z nedodržania požiadaviek na kvalitu pitnej vody,
s) poskytnúť vlastníkom budov, ak je to potrebné, súčinnosť pri vykonávaní nápravných opatrení v domových rozvodných systémoch.
(5) Na dodávateľa pitnej vody, ktorý dodáva alebo používa v priemere 10 m3 až 100 m3 pitnej vody za deň alebo zásobuje 50 až 500 osôb, sa nevzťahuje povinnosť vypracovať a predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a povinnosti podľa odseku 4 písm. c) a d).
(6) Na dodávateľa pitnej vody, ktorý dodáva alebo používa v priemere menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobuje menej ako 50 osôb, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 17c ods. 4 písm. b) až d) a n) až r).
(7) Dodávateľ pitnej vody podľa odsekov 5 a 6 je povinný vypracovať a predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva program monitorovania; program monitorovania musí aktualizovať a predkladať najmenej raz za šesť rokov.
(8) Žiadosť o posúdenie manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 13 ods. 4 písm. n) obsahuje

a) údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),
b) návrh manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou podľa § 13 ods. 4 písm. n) vrátane miest odberu.
(9) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri povoľovaní zmeny v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o) môže

a) znížiť početnosť monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo vypustiť ukazovateľ kvality pitnej vody zo zoznamu ukazovateľov na kontrolu kvality pitnej vody alebo
b) zvýšiť početnosť monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo rozšíriť zoznam ukazovateľov na kontrolu kvality pitnej vody.
(10) Žiadosť o posúdenie zmeny v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o) obsahuje

a) údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),
b) manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou,
c) návrh na zmenu v programe monitorovania podľa § 13 ods. 4 písm. o).
24g) § 4 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
24h) § 2 písm. q) zákona č. 442/2002 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.
24i) § 7a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.
24j) § 12 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.
24k) § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z.
24l) § 21 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z.
24m) § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z.
24n) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002.
24o) § 15 ods. 13 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.