§ 17b Manažment rizík pre vodárenský dodávateľský reťazec

§ 17b
Manažment rizík pre vodárenský dodávateľský reťazec
(1) Pri zásobovaní pitnou vodou sa uplatňuje manažment rizík pre celý vodárenský dodávateľský reťazec od plochy povodia až po miesto používania na vodovodnom kohútiku u spotrebiteľa.
(2) Manažment rizík je systematický proces, ktorý zahŕňa

a) analýzu rizík, ktorá identifikuje pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí,
b) posúdenie a vyhodnotenie rizík, ktorými sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie,
c) riadenie rizík, ktorými sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.
(3) Na účel manažmentu rizík

a) rizikom je vzájomný vzťah medzi pravdepodobnosťou výskytu nebezpečnej udalosti majúcej škodlivý účinok na človeka v dôsledku expozície nebezpečenstvu a závažnosti z nej plynúceho následku; riziko je charakterizované a vyhodnocované pomocou miery rizika predstavujúcej súčin pravdepodobnosti jej výskytu a závažnosti jej následku,
b) nebezpečenstvom je biologický faktor, chemický faktor, fyzikálny faktor alebo rádiologický faktor, ktorý sa nachádza vo vode, alebo iný faktor, ktorý môže ohroziť ľudské zdravie; rádiologickým faktorom sa rozumie obsah prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov v pitnej vode,
c) nebezpečnou udalosťou je udalosť, ktorou sa do systému zásobovania pitnou vodou dostáva nebezpečenstvo, alebo pri ktorej sa takéto nebezpečenstvo nedarí zo systému zásobovania pitnou vodou odstrániť.
(4) Manažment rizík pre vodárenský dodávateľský reťazec pozostáva z manažmentu rizík

a) v plochách povodia,24f) ktorý zahŕňa posúdenie rizík a riadenie rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu,
b) systému zásobovania pitnou vodou, ktorý zahŕňa posúdenie rizík a riadenie rizík systému zásobovania pitnou vodou od miesta odberu, dopravu vody, úpravu, akumuláciu a distribúciu pitnej vody po vodovodnú prípojku,24g)
c) domových rozvodných systémov, ktorý zahŕňa posúdenie rizík z domových rozvodných systémov; domovým rozvodným systémom sú potrubia, armatúry a zariadenia nainštalované medzi vodovodným kohútikom a rozvodnou vodovodnou sieťou dodávateľa pitnej vody.

24f) § 2 písm. aw) zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.

24g) § 4 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.