§ 17b Žiadosť o výnimku

§ 17b
Žiadosť o výnimku
Dodávateľ pitnej vody môže požiadať o výnimku na

a) používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
b) zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania na základe manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa),
c) zrušené od 1.4.2018.