§ 17a Výnimka na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody

§ 17a
Výnimka na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody
(1) Ak pitná voda nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, regionálny úrad verejného zdravotníctva môže na použitie takej pitnej vody povoliť v súlade s odsekmi 2 a 3 prvú výnimku, najviac na tri roky. Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, nemožno udeliť pre vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Ak počas obdobia, na ktoré bola udelená prvá výnimka, nedošlo k zlepšeniu kvality pitnej vody, môže úrad verejného zdravotníctva výnimočne povoliť druhú výnimku najviac na tri roky.
(2) Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, možno povoliť len v odôvodnených prípadoch na ukazovatele kvality pitnej vody, ktorých limit je určený ako najvyššia medzná hodnota a pre

a) novú plochu povodia,24f)
b) nový zdroj znečistenia zistený v ploche povodia alebo novozistené ukazovatele kvality pitnej vody, alebo
c) nepredvídanú a výnimočnú situáciu v existujúcej ploche povodia, ktorá by mohla viesť k dočasne obmedzenému prekročeniu limitov ukazovateľa kvality pitnej vody; pre takúto situáciu sa nemôže udeliť druhá výnimka.
(3) Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody možno povoliť, ak výnimkou povolená hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody neohrozí zdravie ľudí a zásobovanie pitnou vodou v oblasti, v ktorej pitná voda nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody nemožno zabezpečiť inými primeranými prostriedkami.
(4) Žiadosť o výnimku na použitie pitnej vody podľa § 13 ods. 4 písm. m), ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, obsahuje

a) údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b),
b) odôvodnenie žiadosti o výnimku,
c) nový návrh limitu ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka, a jeho uplatňovanie pre skupiny obyvateľstva,
d) obdobie, na ktoré sa výnimka žiada,
e) vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v oblasti, ktorej sa výnimka týka vrátane množstva dodávanej pitnej vody za deň, počtu zásobovaných obyvateľov a informácie, či sa týka aj potravinárskych podnikov; vyhodnotenie musí preukázať, že dodávanie pitnej vody nemožno zabezpečiť iným spôsobom,
f) laboratórne analýzy kvality pitnej vody,
g) hodnotenie zdravotného rizika vykonané odborne spôsobilou osobou podľa § 15 ods. 1 písm. b) na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia, ktoré vyplýva z nedodržania limitu ukazovateľa kvality pitnej vody pre zásobovaných obyvateľov vrátane odporúčaní na ochranu obyvateľov, pre ktorých by výnimka mohla predstavovať riziko ohrozenia zdravia,
h) návrh programu monitorovania, ktorý, ak je to potrebné, zahŕňa aj zvýšenú monitorovaciu činnosť,
i) nápravné opatrenia a odhad súvisiacich nákladov,
j) spôsob informovania obyvateľov podľa § 17a ods. 6 písm. a).
(5) Rozhodnutie o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, obsahuje

a) odôvodnenie výnimky vrátane podmienok, za akých bola výnimka povolená,
b) najvyššiu povolenú hodnotu ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka,
c) obdobie platnosti výnimky,
d) vymedzenie oblasti, ktorej sa výnimka týka, množstvo dodávanej pitnej vody za deň, počet dotknutých obyvateľov a informáciu, či sa výnimka týka aj potravinárskych podnikov,
e) výsledky kontroly kvality pitnej vody,
f) program monitorovania,
g) súhrn návrhu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác, odhadu nákladov a zabezpečenia revízie opatrení.
(6) Osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku, je povinná

a) informovať bezodkladne obyvateľov, ktorých sa výnimka týka, o povolení výnimky a o podmienkach jej povolenia; ak výnimka môže pre niektorú časť obyvateľov predstavovať možné ohrozenie zdravia, do informácie je povinná zahrnúť aj pokyny na ochranu zdravia ľudí,
b) vykonať pred uplynutím platnosti každej povolenej výnimky kontrolu kvality pitnej vody a predložiť výsledky kontroly kvality pitnej vody a informácie o dosiahnutom zlepšení kvality pitnej vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ak išlo o prvú výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, alebo úradu verejného zdravotníctva, ak išlo o druhú výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody.
(7) Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže nesplnenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody na základe rozsahu prekročenia a súvisiaceho rizika ohrozenia zdravia určiť za nevýznamné, ak

a) limit ukazovateľa kvality pitnej vody za posledný rok nebol prekročený celkovo viac ako 30 dní a
b) prijatými opatreniami dôjde k obnoveniu kvality pitnej vody do 30 dní odo dňa zistenia nesplnenia limitu ukazovateľa kvality pitnej vody.
(8) Ak regionálny úrad verejného zdravotníctva určí nesplnenie limitu ukazovateľa kvality pitnej vody ako nevýznamné, nariadi výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody, nariadením opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. p) alebo podľa § 12 ods. 3 písm. j); v rozhodnutí o nariadení opatrenia určí len najvyššiu povolenú hodnotu prekročeného ukazovateľa kvality pitnej vody a lehotu na obnovenie kvality pitnej vody.

24c) § 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24d) § 2 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z.z.

24f) § 2 písm. aw) zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.