§ 17a Povinnosti dodávateľa pitnej vody

§ 17a
Povinnosti dodávateľa pitnej vody
(1) Dodávateľom pitnej vody je

a) prevádzkovateľ verejného vodovodu,24c)
b) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu vo verejnom záujme a nie je odberateľom24d) pitnej vody z verejného vodovodu.
(2) Dodávateľ pitnej vody je povinný

a) zabezpečiť, aby pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti,
b) zabezpečiť pravidelné monitorovanie kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa),
c) vypracovať, priebežne prehodnocovať a najmenej raz za päť rokov aktualizovať program monitorovania kvality pitnej vody,
d) predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva program monitorovania kvality pitnej vody a každú jeho zmenu,
e) predkladať elektronicky výsledky monitorovania kvality pitnej vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz,
f) zabezpečiť evidenciu monitorovania kvality pitnej vody a uchovávať ju desať rokov,
g) používať pri zásobovaní pitnou vodou výrobky určené na styk s pitnou vodou a látky alebo zmesi určené na chemickú úpravu pitnej vody alebo biocídne výrobky určené na dezinfekciu pitnej vody,
h) používať pri úprave pitnej vody len technologické postupy, výrobky, látky, zmesi a biocídne výrobky, ktoré na takéto použitie určil regionálny úrad verejného zdravotníctva,
i) vykonávať čistenie a údržbu vodohospodárskych zariadení, plôch, priestorov a objektov, ktoré sú súčasťou vodovodného rozvodného systému pitnej vody alebo ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody,
j) vykonať bezodkladne opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole kvality pitnej vody zistilo prekročenie limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),
k) oznámiť bezodkladne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),
l) zistiť príčiny prekročenia limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa) a prijať opatrenia na obnovenie kvality pitnej vody; do obnovenia kvality pitnej vody vykonávať opatrenia nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
m) informovať dotknutých obyvateľov o zhoršení kvality pitnej vody, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie, a o opatreniach, ktoré musia vykonať,
n) sprístupniť verejnosti primerané výsledky manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
(3) Dodávateľ pitnej vody v oblasti radiačnej ochrany je povinný

a) oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie medznej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody alebo indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody,
b) vykonať do šiestich mesiacov opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody zistilo prekročenie limitu ustanoveného indikačnou hodnotou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),
c) zabezpečiť optimalizáciu radiačnej ochrany, ak pitná voda obsahuje viac rádionuklidov a súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a ich medzných hodnôt je väčší ako jeden alebo sú prekročené indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, a bezodkladne o výsledkoch optimalizácie informovať úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a obyvateľov,
d) predkladať elektronicky výsledky monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody za kalendárny rok úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do konca februára nasledujúceho roka,
e) vykonať kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri znížení rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody najmenej raz za päť rokov.

24c) § 3 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 394/2009 Z.z.
24d) § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z.