§ 17 Pitná voda

§ 17
Pitná voda
(1) Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.
(2) Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak

a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a
b) spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody. 24)
(3) Na základe žiadosti fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva dočasne povoliť, najviac na tri roky, výnimku na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, 24) ak nejde o vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Výnimku nemožno povoliť, ak ide o vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ktoré poskytujú menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú menej ako 50 osôb. Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolí výnimku, len ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí. Po uplynutí času platnosti povolenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva v odôvodnených prípadoch opätovne povoliť výnimku najviac na tri roky; výsledky kontroly spolu s odôvodnením rozhodnutia o druhej výnimke oznámi Komisii. Vo výnimočných prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva povoliť tretiu výnimku po predchádzajúcom súhlase Komisie.
(4) Osoby, ktorým regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku podľa odseku 3, sú povinné

a) bez meškania informovať obyvateľstvo o povolení každej výnimky; ak by povolenie výnimky mohlo predstavovať pre niektorú časť obyvateľstva riziko ohrozenia zdravia, sú povinné do informácie zahrnúť aj postup na ochranu zdravia,
b) na konci platnosti každej výnimky uskutočniť kontrolu kvality pitnej vody s cieľom preukázať zlepšenie kvality pitnej vody a výsledky kontroly kvality pitnej vody predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný poskytovať verejne prístupným spôsobom informácie o výnimkách povolených podľa odseku 3 a o výsledkoch kontroly kvality pitnej vody u spotrebiteľa a aktuálny zoznam povolených výnimiek predkladať úradu verejného zdravotníctva. Aktuálny zoznam výnimiek povolených podľa odseku 3 zverejňuje úrad verejného zdravotníctva na svojom webovom sídle.
(6) Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu môže regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) rozšíriť monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody 24) o ďalšie mikroorganizmy, parazity alebo látky, pre ktoré neboli ustanovené limity, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v určitých množstvách a koncentráciách môžu predstavovať riziko ohrozenia zdravia ľudí, alebo
b) zúžiť monitorovanie ukazovateľov kvality pitnej vody 24) pri preukázateľne stálych a vyhovujúcich hodnotách ukazovateľov kvality pitnej vody a jej zdroja doložených štatisticky reprezentatívnym počtom údajov.
(7) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, sú povinné pitnú vodu dezinfikovať, ak ďalej nie je ustanovené inak. Druh a spôsob dezinfekcie pitnej vody alebo jej vynechanie posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 4 písm. e).
(8) Teplú vodu dodávanú systémom hromadného zásobovania okrem technologickej vody možno vyrábať len z pitnej vody.

24) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z.z.