§ 16 Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti

§ 16
Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
(1) Osobitnou podmienkou na vykonávanie činností uvedených v § 15 je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Ak ide o činnosti podľa § 15 ods. 2, odborná spôsobilosť sa preukazuje

a) osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo
b) dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania 21) alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov, 22)
c) odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že skutočnosť je preukázaná.
(2) Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v § 15 ods. 3 písm. a) a b) preukazuje fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.
(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky.
(4) Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) sa požaduje

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,
b) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(5) Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. b) sa požaduje

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v lekárskom odbore, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,
b) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(6) Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) sa požaduje

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore alebo prírodovednom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej jeden rok odbornej praxe,
b) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(7) Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) sa požaduje odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu. 23)
(8) Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 2 sa požaduje úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti; to neplatí, ak sa fyzická osoba preukáže dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania 21) alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov. 22)
(9) Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. a) sa požaduje

a) ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a odborná prax podľa odseku 15, 16, 18 alebo 19,
b) odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 21 a 22 neustanovujú inak,
c) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(10) Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. b) sa požaduje

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v technickom odbore alebo prírodovednom odbore alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a odborná prax podľa odseku 15, 16, 18 alebo 19,
b) odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 21 a 22 neustanovujú inak,
c) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(11) Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. c) sa požaduje úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(12) Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) sa požaduje

a) odborná príprava podľa osobitného predpisu, 23)
b) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(13) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje

a) meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
b) uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(14) K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží
a) doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis 23) alebo doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov, 22)
b) doklad o dĺžke odbornej praxe, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis; 23) pri ukončení činnosti zamestnávateľa čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c) doklad o oprávnení na podnikanie, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
d) doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, ak ide o žiadateľa podľa odsekov 21 a 22,
e) kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10 písm. b), ktorý nesmie byť starší ako dva roky, ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b),
f) zrušené od 21.7.2020.
(15) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami, s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, ktoré sú určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení, a ich distribúciu, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto činností najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 14 písm. e). Po overení splnenia tejto podmienky príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(16) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, toxických látok a zmesí, dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto činností najmenej šesť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 14 písm. e). Po overení splnenia tejto podmienky príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(17) Ustanovenie odseku 16 sa nevzťahuje na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3.
(18) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 15, ktorý vykonával niektorú z týchto činností najmenej dva po sebe nasledujúce roky a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 14 písm. e), musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(19) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 16, ktorý vykonával niektorú z týchto činností najmenej tri po sebe nasledujúce roky a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 14 písm. e), musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(20) Odborná príprava na vykonanie skúšky podľa odsekov 18 a 19 a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 15, 16, 18 a 19 zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou,23a) ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. b). Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3a.
(21) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 15 nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že vykonával niektorú z činností uvedených v odseku 15

a) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, a vlastní doklad podľa odseku 24,
b) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e) ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(22) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 16 nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že vykonával niektorú z činností uvedených v odseku 16

a) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec šesť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad podľa odseku 24,
b) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte,
c) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na túto činnosť, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť v členskom štáte, alebo
e) ako podriadený zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval odbornú prípravu, čo preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným členským štátom alebo určeným príslušným profesijným alebo obchodným orgánom.
(23) Ustanovenia odseku 22 písm. a), c) a e) sa nevzťahujú na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3. Ak žiadateľ vykonával niektorú z činností podľa odseku 22 písm. b) a d), musia byť v doklade o odbornej spôsobilosti uvedené chemické látky, ktoré môže žiadateľ v členskom štáte používať, a odborné využívanie chemických látok nesmie byť prerušené viac ako dva roky pred podaním žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
(24) Splnenie podmienok podľa odsekov 21 a 22 sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, v ktorom žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti túto činnosť vykonával. Doklad o odbornej spôsobilosti obsahuje údaje o druhu a dĺžke odbornej praxe a o obmedzeniach pri výkone činnosti, ktoré žiadateľ predloží k žiadosti; obmedzenia sa môžu týkať činností podľa odsekov 15 a 16 alebo činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických látok uvedených v prílohe č. 3.
(25) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 21 a 22 vydá žiadateľovi z iného členského štátu príslušný orgán verejného zdravotníctva po predložení dokladu podľa odseku 24. Príslušný orgán verejného zdravotníctva v osvedčení o odbornej spôsobilosti uvedie rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone činnosti, ako sú určené v doklade podľa odseku 24.
(26) Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 15, 16, 18, 19, 21 a 22 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) je povinná absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu, ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou,23a) ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program, v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. b).
(27) Splnenie podmienky podľa odseku 26 overuje príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, ktorý príslušnému orgánu verejného zdravotníctva písomne predloží osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti; doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je povinná predložiť najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 3a.
(28) Vzdelanie podľa odseku 4 písm. a), odseku 6 písm. a), odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a) sa preukazuje dokladom o absolvovaní príslušného vzdelania alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov.22)
(29) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky alebo odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia, ak žiadateľ nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti; osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje tieto osobné údaje odborne spôsobilej osoby: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia.
(30) Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na webovom sídle príslušného orgánu verejného zdravotníctva a obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.
(31) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.
(32) Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak

a) dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,
b) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 26 alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 27.
(33) Osoba, ktorej príslušný orgán verejného zdravotníctva odobral osvedčenie o odbornej spôsobilosti, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí

a) šiestich mesiacov odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 32 písm. a) a c),
b) jedného roka odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 32 písm. b).
(34) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(35) Príslušný orgán verejného zdravotníctva uzná odbornú spôsobilosť osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, a vydá im osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 29.
(36) Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15, ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak.
(37) Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak, v čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) nahrádza
a) dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi podľa odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a),
b) dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20, vykonanej podľa aktuálnej epidemiologickej situácie dištančnou formou alebo prezenčnou formou, od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.
(38) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 26 pre osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(39) Doklady podľa odseku 37 je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.
21) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
22) § 11 až 19 zákona č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
23) § 26 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
23a) Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z.z.