§ 15 Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti

§ 15
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na

a) kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,
b) hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,
c) odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
d) prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.
(2) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti

a) pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
d) pri výrobe kozmetických výrobkov,
e) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na

a) prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, 11)
b) prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
c) nákup, predaj a spracúvanie húb,
d) prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.

11) § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).