§ 13 Posudková činnosť

§ 13
Posudková činnosť
(1) Posudková činnosť na účely tohto zákona je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.
(2) Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov 15) rozhodnúť vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, rozhodnú až po vydaní kladného záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva; to neplatí, ak ide o schvaľovanie podľa osobitného predpisu. 16)
(3) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k

a) územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,
b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
d) návrhom na určenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov.16aa)
e) zrušené od 12.1.2023
(4) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
b) schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis, 16a)
c) rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
d) rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
e) rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,
f) rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
g) rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
h) rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín, 17)
i) rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
j) rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
k) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
l) rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov, 18)
m) rozhoduje o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody,
n) rozhoduje o manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a jeho zmene vrátane miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu,19)
o) rozhoduje o zmene v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu19a) alebo na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.19b)
(5) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe žiadosti, ktorá obsahuje

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
c) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
d) posúdenie hlukovej záťaže, ak ide o stavbu diaľnice a cesty I. triedy, stavbu dráhy, stavbu vodnej cesty a stavbu letiska s prevádzkou motorových lietadiel.
(6) Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.
(7) Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. b) v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je ustanovená osobitným predpisom. 20a)

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
15) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z.
16) § 39 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
16a) § 64 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 221/2019 Z.z.
16aa) § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
18) Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
19) § 36 ods. 5 písm. g) zákona č. 442/2002 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.
§ 61 písm. l) zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.

19a) § 36 ods. 5 písm. h) zákona č. 442/2002 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.

§ 61 písm. m) zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.
19b) § 7a ods. 8 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 517/2022 Z.z.
20a) § 140b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z.z.