§ 13 Posudková činnosť

§ 13
Posudková činnosť
(1) Posudková činnosť na účely tohto zákona je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.
(2) Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov 15) rozhodnúť vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, rozhodnú až po vydaní kladného záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva; to neplatí, ak ide o schvaľovanie podľa osobitného predpisu. 16)
(3) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k

a) územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,
b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
d) návrhom na určenie osobitného režimu území, 15)
e) návrhom na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.
(4) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
b) schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,
c) rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
d) rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
e) rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,
f) rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
g) rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
h) rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín, 17)
i) rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
j) rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
k) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
l) rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov, 18)
m) rozhoduje o výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
n) rozhoduje o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
o) rozhoduje o výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania.
(5) V oblasti radiačnej ochrany

a) úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o

1. návrhoch na umiestnenie a výstavbu jadrového zariadenia,
2. návrhoch na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
3. návrhoch na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky,
4. návrhoch na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby jadrového zariadenia, počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
5. návrhoch na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky,
6. návrhoch na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok na výstavbu a zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu s rádioaktívnymi žiaričmi, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva,
7. návrhoch na výnimočné ožiarenie pri činnostiach vedúcich k ožiareniu,
8. návrhoch vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení, 19)
9. návrhoch na používanie stavebných výrobkov 20) na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),
10. návrhoch na distribúciu balenej pitnej vody a v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja o návrhoch na zásobovanie pitnou vodou pri prekročení indikačnej hodnoty ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),
11. návrhoch na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívne kontaminovaných zariadení,
12. návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva,
13. zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
14. zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
15. výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
16. výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja.
b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, rozhoduje o

1. návrhoch na výstavbu a zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
2. návrhoch na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
3. návrhoch na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
4. návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
5. návrhoch na zásobovanie pitnou vodou pri prekročení indikačnej hodnoty ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),
6. zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
7. zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
8. výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
9. výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja.
(6) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanoviská podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe žiadosti, ktorá obsahuje

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
b) doklad o oprávnení na podnikanie,
c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
d) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
e) hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
f) doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel, ak ide o konanie podľa odseku 4.
(7) Príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch podľa odseku 5 na základe žiadosti, ktorá obsahuje

a) údaje podľa odseku 6 písm. a),
b) doklad o oprávnení na podnikanie,
c) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu (ďalej len „odborný zástupca“), ak bol určený,
d) opis navrhovanej činnosti,
e) dokumentáciu podľa prílohy č. 2.
(8) Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.
(9) Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 5 písm. a) prvého bodu je 60 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva predĺžiť túto lehotu o 60 dní. Predĺženie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva žiadateľovi písomne a bezodkladne. Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. b) v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je ustanovená osobitným predpisom. 20a)

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
15) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z.
16) § 39 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
17) Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
18) Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
19) § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 541/2004 Z.z.
20) § 2 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
20a) § 140b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z.z.