§ 1 Predmet úpravy

§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje

a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
b) vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,
c) zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,
d) požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,
e) požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky,
f) opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva“) pri ohrození verejného zdravia,
g) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
h) výkon štátneho zdravotného dozoru a epidemiologického vyšetrovania,
i) priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.