§ 38f Prechodné ustanovenie účinné od 30. novembra 2018

§ 38f
Prechodné ustanovenie účinné od 30. novembra 2018
Pri poskytovaní náhrady výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania dieťaťa zamestnanca podľa § 24 na školský rok 2018/2019 sa postupuje podľa predpisov účinných od 30. novembra 2018.