skupina 08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova

skupina 08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie osôb
08.1 na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení