PRÍL.3 Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

PRÍL.3
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú.v. ES L 183, 29.6.1989).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú.v. EÚ L 376, 27.12.2006).