PRÍL.1 ZOZNAM

PRÍL.1
ZOZNAM
činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia
Činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie dochádza k poškodeniu ich zdravia, podľa tohto zákona sa na základe odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 1) rozdeľujú takto:

Činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, podľa tohto zákona sa na základe štatistickej klasifikácie ekonomických činností 33) rozdeľujú takto:

--------------------------------------------------------------------------------
  Kód podľa                 Názov
 štatistickej
 klasifikácie
 ekonomických
  činností
--------------------------------------------------------------------------------
Divízia Skupina 
--------------------------------------------------------------------------------
1         Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým
         súvisiace
--------------------------------------------------------------------------------
2         Lesníctvo a ťažba dreva
--------------------------------------------------------------------------------
5         Ťažba uhlia a lignitu
--------------------------------------------------------------------------------
6         Ťažba ropy a zemného plynu
--------------------------------------------------------------------------------
7         Dobývanie kovových rúd
--------------------------------------------------------------------------------
8         Iná ťažba a dobývanie
--------------------------------------------------------------------------------
9         Pomocné činnosti pri ťažbe
--------------------------------------------------------------------------------
10        Výroba potravín
--------------------------------------------------------------------------------
11        Výroba nápojov
--------------------------------------------------------------------------------
12        Výroba tabakových výrobkov
--------------------------------------------------------------------------------
15        Výroba kože a kožených výrobkov
--------------------------------------------------------------------------------
16        Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem
         nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
--------------------------------------------------------------------------------
17        Výroba papiera a papierových výrobkov
--------------------------------------------------------------------------------
     18.1   Tlač a služby súvisiace s tlačou
--------------------------------------------------------------------------------
19        Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
--------------------------------------------------------------------------------
20        Výroba chemikálií a chemických produktov
--------------------------------------------------------------------------------
21        Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických
         prípravkov
--------------------------------------------------------------------------------
22        Výroba výrobkov z gumy a plastu
--------------------------------------------------------------------------------
23        Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
--------------------------------------------------------------------------------
24        Výroba a spracovanie kovov
--------------------------------------------------------------------------------
25        Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
--------------------------------------------------------------------------------
26        Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
--------------------------------------------------------------------------------
27        Výroba elektrických zariadení
--------------------------------------------------------------------------------
28        Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
--------------------------------------------------------------------------------
29        Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
--------------------------------------------------------------------------------
30        Výroba ostatných dopravných prostriedkov
--------------------------------------------------------------------------------
31        Výroba nábytku
--------------------------------------------------------------------------------
32        Iná výroba
--------------------------------------------------------------------------------
35        Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
--------------------------------------------------------------------------------
36        Zber, úprava a dodávka vody
--------------------------------------------------------------------------------
41        Výstavba budov
--------------------------------------------------------------------------------
42        Inžinierske stavby
--------------------------------------------------------------------------------
43        Špecializované stavebné práce
--------------------------------------------------------------------------------
49        Pozemná doprava a doprava potrubím
--------------------------------------------------------------------------------
50        Vodná doprava
--------------------------------------------------------------------------------
52        Skladové a pomocné činnosti v doprave
--------------------------------------------------------------------------------
53        Poštové služby a služby kuriérov
--------------------------------------------------------------------------------
75        Veterinárne činnosti
--------------------------------------------------------------------------------
    86        Zdravotníctvo
--------------------------------------------------------------------------------
87        Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná
         starostlivosť)
--------------------------------------------------------------------------------
88        Sociálna práca bez ubytovania
--------------------------------------------------------------------------------

1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
33) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.