Čl.IV Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Čl.IV
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 413/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 131/2005 Z.z., zákona č. 244/2005 Z.z. a zákona č. 570/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 4 sa za slovo „dochádzku“ vkladá slovo „len“.

2. V § 11 odsek 5 znie:
„(5) Fyzickej osobe, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku, výkon ľahkých prác povoľuje príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva. V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané.“.

3. V § 39 ods. 2 sa vypúšťajú slová „po dohode s príslušným orgánom inšpekcie práce, s príslušným orgánom na ochranu zdravia a so zástupcami zamestnancov“.

4. V § 41 odsek 2 znie:
„(2) Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.“.

5. V § 75 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76 ods. 6.“.

6. V § 76 odsek 6 znie:
„(6) Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku podľa § 134, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.“.

7. Doterajší text § 150 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu podať sťažnosť na príslušnom orgáne inšpekcie práce.“.

8. Doterajší text § 254 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Slová „orgány na ochranu zdravia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva“ v príslušnom tvare a slová „zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zamestnanec so zdravotným postihnutím“ v príslušnom tvare.“.