Čl.III Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z.

Čl.III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z. a zákona č. 24/2006 Z.z. sa mení takto:
1. V prílohe k zákonu č. 145/1995 Z.z. v časti XIII Bezpečnosť práce a technické zariadenia položka 202 znie:
„Položka 202

a) Vydanie oprávnenia právnickej osobe
   na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby 42) ................ 5 000 Sk,
b) Vydanie oprávnenia fyzickej osobe,
   ktorá je podnikateľom a podnikateľom
   na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby 42) ................ 2 500 Sk,
c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie
   v oblasti ochrany práce právnickej osobe 42) .................... 5 000 Sk,
d) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie
   v oblasti ochrany práce fyzickej osobe, 42)
   ktorá je zamestnávateľom a podnikateľom ......................... 2 500 Sk,
e) Vydanie osvedčenia autorizovanému
   bezpečnostnému technikovi 42) ................................... 1 000 Sk,
f) Vydanie povolenia zamestnávateľovi
   na výkon ľahkých prác fyzickými osobami,
   ktoré nedovŕšili 15 rokov veku podľa Zákonníka práce 42) ........   500 Sk.".

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 42 sa citácia „§ 4 ods. 1 písm. i) a § 6 písm. d) zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.