Čl.II Zákon č. 455/1991 Zb.

Čl.II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 488/2001 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 506/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 219/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 423/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 586/2003 Z.z., zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 544/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 624/2004 Z.z., zákona č. 650/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 470/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 555/2005 Z.z. a zákona č. 567/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. d) bode 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zdravotníckych pracovníkov v pracovnej zdravotnej službe, 2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b) Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zu, ktoré znie:
„zu) overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. 2b)“.

3. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia Živnosť poradové číslo 2 znie:
"2.  Opravy, odborné prehliadky  1. oprávnenie    § 15 ods. 1 zákona
   a odborné skúšky                 č. 124/2006 Z.z.
   vyhradených technických             o bezpečnosti a ochrane
   zariadení                    zdravia pri práci
                            a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov

                  2. doklad      § 15 ods. 9 zákona
                  o odbornej     č. 124/2006 Z.z.
                  spôsobilosti    o bezpečnosti a ochrane
                            zdravia pri práci
                            a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov".

4. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 202 – Výroba strojov a prístrojov
všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia Živnosť poradové číslo 5 znie:
"5. Projektovanie         osvedčenie     § 24 ods. 1 vyhlášky
   a konštruovanie                  Ministerstva práce,
   vyhradených technických              sociálnych vecí a rodiny
   zariadení elektrických              Slovenskej republiky
                            č. 718/2002 Z.z.
                            na zaistenie bezpečnosti
                            a ochrany zdravia pri
                            práci a bezpečnosti
                            technických zariadení".

5. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 202 – Výroba strojov a prístrojov
všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia sa vypúšťa živnosť pod por. č. 6.

6. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 213 – Stavebníctvo Živnosť
sa dopĺňa poradovým číslom 18b, ktoré znie:
"18b. Vykonávanie činnosti     1. vysokoškolské  § 22 ods. 3 zákona
   koordinátora bezpečnosti   vzdelanie      č. 124/2006 Z.z.
                  stavebného alebo  o bezpečnosti a ochrane
                  architektonického  zdravia pri práci
                  smeru alebo     a o zmene a doplnení
                  odborné       niektorých zákonov
                  stredoškolské    § 5 ods. 1
                  vzdelanie      nariadenia vlády
                  stavebného smeru  Slovenskej republiky
                  a najmenej tri   č. 510/2001 Z.z.
                  roky praxe     o minimálnych
                  v odbore alebo   bezpečnostných
                  2. osvedčenie    a zdravotných
                  autorizovaného   požiadavkách
                  bezpečnostného   na stavenisko
                  technika          v znení nariadeniavlády
                            Slovenskej republiky
                            č. 282/2004 Z.z.".

7. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné Živnosť poradové
číslo 22 znie:
"22. Poradenstvo, výchova     oprávnenie     § 5 ods. 7 zákona
   a vzdelávanie v oblasti              č. 51/1988 Zb.
   ochrany práce *)                 o banskej činnosti,
                            výbušninách a o štátnej
                            banskej správe v znení
                            neskorších predpisov
                            *) len v oblasti
                            pôsobnosti dozoru
                            štátnej banskej správy".

8. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné Živnosť sa za
poradové číslo 22 vkladá poradové číslo 22a, ktoré znie:
"22a.Výchova a vzdelávanie     oprávnenie     § 27 zákona
   v oblasti ochrany práce              č. 124/2006 Z.z.
                            o bezpečnosti a ochrane
                            zdravia pri práci
                            a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov".

9. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné Živnosť poradové
číslo 54 znie:
"54. Bezpečnostnotechnická     1. oprávnenie    § 21 zákona
   služba                      č. 124/2006 Z.z.
                            o bezpečnosti a ochrane
                            zdravia pri práci
                            a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov
                  2. osvedčenie    § 23 zákona
                  bezpečnostného   č. 124/2006 Z.z.
                  technika      o bezpečnosti a ochrane
                            zdravia pri práci
                            a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov
                  3. osvedčenie    § 24 zákona
                  autorizovaného   č. 124/2006 Z.z.
                  bezpečnostného   o bezpečnosti a ochrane
                  technika      zdravia pri práci
                            a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov".

10. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE 214 – Ostatné Živnosť sa
za poradové číslo 54 vkladajú poradové čísla 54a, 54b, 54c, ktoré znejú:
"54a. Bezpečnostný technik     osvedčenie     § 23 zákona
                  bezpečnostného   č. 124/2006 Z.z.
                  technika      o bezpečnosti a ochrane
                            zdravia pri práci
                            a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov
54b. Autorizovaný         osvedčenie     § 24 zákona
   bezpečnostný         autorizovaného   č. 124/2006 Z.z.
   technik            bezpečnostného   o bezpečnosti a ochrane
                  technika      zdravia pri práci
                            a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov
54c. Pracovná           oprávnenie     § 21 zákona
   zdravotná služba                 č. 124/2006 Z.z.
                            o bezpečnosti a ochrane
                            zdravia pri práci
                            a o zmene a doplnení
                            niektorých zákonov".