§ 39j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2021

§ 39j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2021
(1) Platné preukazy a osvedčenia vydané inšpektorátom práce podľa predpisov účinných do 31. marca 2021 sa považujú za preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou podľa § 14 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. apríla 2021.
(2) Fyzická osoba, ktorá má doklad o uznaní odbornej spôsobilosti vydaný Národným inšpektorátom práce pred 1. aprílom 2021,32b) je povinná do 31. marca 2026 absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. Doklad o uznaní odbornej spôsobilosti podľa prvej vety stráca platnosť najneskôr 31. marca 2026, ak fyzická osoba

a) neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu,
b) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, alebo
c) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú sa vzťahuje doklad o uznaní odbornej spôsobilosti.

32b) § 22c zákona č. 125/2006 Z.z. v znení zákona č. 73/2021 Z.z.