§ 38a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

§ 38a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činností podľa § 14, 15, 21 a 27, na postup podávania žiadostí o vydanie oprávnenia a rozhodovanie o vydaní oprávnenia podľa § 14, 15, 21 a 27 a výkon dozoru podľa osobitného predpisun 11) sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 32a) ak tento zákon alebo osobitný predpis 11) neustanovuje inak.

11) Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z.z.